تاريخ : ۱۳٩٢/۳/٢۸ | ۳:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : رمضانی

درس اول

 

1

به کسی که به گرد آوری اشیاء  قدیمی و طبقه بندی و پژوهش درباره آن ها می
  پردازد چه می گویند؟

الف) مورخ        ب )اسطوره شناس     ج) باستان شناس         د)سکه شناس

2

اختراع خط در حدود چند سال پیش صورت گرفته
  است؟

 الف: 10000سال پیش    ب: 8000سال پیش   ج:3000سال پیش       د:5000سال پیش          

3

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

خط ابتدا ............. بود ه است وبرای این
  که به صورت الفبایی شود تغییرات زیادی کرده است.

ب) از 5/8میلیون  تا 19هزار سال پیش از میلاد  دوران 
  ............. و ............. آغازشد.

4

درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف:مورخ برای نگارش تاریخ  از دانش های بسیاری کمک می گیرد.

ب: همزمان با پیدایش خط در 5000سال پیش
  تاریخ نویسی نیز شروع شد.

پ)تاریخ مربوط به گذشته است و گذشته قابل
  دسترسی است.

ت) از سال 1960 تا کنون دوران امپراتوری های
  بزرگ است.

5

از جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب
  کرده و در پاسخنامه بنویسید.

الف) دوره ی اکتشافات جغرافیایی و گسترش
  دریانوردی و رنسانس

در این دوره ی زمانی است

 ب)
  از دانش های مهمی که مورخ برای نگارش تاریخ از آن کمک می گیرد

پ) تقسیمات پنج مرحله این تاریخ بشر براین
  مبنا ارائه شده است.

ت)در سال های 3500 تا 3000پیش از میلاد این
  تحول در زندگی به وجود آمد

ث)از5/1 میلیون سال تا 10 هزار پیش از
  میلاد  این دوره در زندگی انسان

آغاز شد.

1- تاریخ مشرق زمین

2-زیست شناسی

3- دوره ی آغاز شهرنشینی و تشکیل حکو.مت های
 
اولیه

4-
 
باستا ن شنا سی

5-سیر تاریخ اروپا

6-از 1400تا 1600میلادی

7- از 1600تا 1960م

8- دوره ی شکار و گر آوری غذا

6

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید

الف:براساس پیدایش خط تاریخ بشر به چه دوره
  هایی تقسیم میشود؟

ب:به چه دلیل هیچ کس نمی تواند به تنهایی در
  همه ی موضوعات و دوره هایی تاریخ متخصص و صاحب نظر شود؟

پ) به چه دلیل مورخان  تقسیم بندی هایی در تاریخ مطرح کرده اند؟

ت) کسی که به بررسی جریان های
  سیاسی،دینی،اجتماعی ،اقتصادی، علمی و ادبی در گذشته می پردازد  وآن را به صورت نوشته ی کوتاه یا بلند عرضه می
  کند چه می گویند؟

7

تاریخ چیست؟

8

علم تاریخ به برر سی چه جریان هایی می
  پردازد؟

9

باستان شناس به چه کسی گفته می می شود؟

10

مورخان برای مطالعه تاریخ به چه منابعی نیاز
  دارند

11

چهار مورد از فواید مطالعه ی تاریخ را نام
  ببرید.

12

تقسیم بندی پنچ مرحله ای تاریخ بشر را نام
  ببرید.

 

درس دوم

1

نخستین فلزی که توسط انسان کشف شد چه بود؟

 الف:قلع  
  ب: آهن       ج: مس       د:برنز

2

اسب نخستین بار در چه منطقه ای اهلی شد؟

الف: اروپا 
  ب:آسیای غربی    ج: آسیای
  مرکزی       د:آمریکا

3

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف: کشف........... از نخستین و مهم ترین
  کشفیات بشر است که زندگی اورا بهبود بخشید.

ب:عصر یخبندان در حدود ...........سال پیش
  به آخر رسید.

4

در ستی و نادرستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف:در عصر یحبندان مناطق استوایی قاره ی
  آفریقا برای زندگی مناسب تر بود

ب:کشاورزی در اروپا چند هزار سال زودتر از
  آسیا و آمریکا رایج شد.

ت)کشاورزی مهم ترین تحول زندگی انسان های
  نخستین است  که بنیاد تمدن های بزرگ را
  در دوره های بعد گذاشت.

5

از جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب
  کنید

 

الف) احتمالا دومین فلزی بود که توسط انسان
  کشف شد.

ب)مقدمه اختراع خط را فراهم کرد

پ) ختراع کننده ی کشت و زرع بوده اند

ت) نخستین تمدن ها در آن جا بوجود آمد

 

1-مس

2-مشرق زمین

3- قلع

4- زنان

5- جنگا وران

6-اروپا

6

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید                                                         
                                                 

الف:علت تقسیم بندی تاریخ بشر به دو دوره ی
  پیش از تاریخ و دوره ی تاریخی چیست؟

ب:پیدایش اجتماعات یکجا نشین و توسعه ابزار
  و کشاورزی بیش از همه در چه مناطقی صورت گرفت؟

پ:ارمغان های اختراع چرخ را نام ببرید.

ت): مورخان ا بداع کننده ی کشاورزی و سفال
  سازی را چه کسانی می داند؟

ث):باستان شناسان 
  دوره ای را که تنها ابزار انسان برای شکار و تکه تکه کردن و دفاع از خود
  از سنگ بود چه نامیده اند؟

ج) جوامع یکجانشین بیش تر در کنار چه
  رودخانه هایی ساکن بودند.

چ) در خاور میانه و چین کشت چه محصولاتی
  رایج شد.

ح) زنان را ابداع کننده چه اختراعاتی می
  دانند؟

7

عصر یخبندان چگونه بوجود آمد؟

8

انسان اولیه چگونه توانست حود را با شرایط
  جدید منطبق ساخته وبه حیات خود ادامه دهد؟

9

کشف آتش چه اهمیتی در زندگی انسان داشته
  است؟

10

چرا زنان را ابداع کننده ی کشت وزرع دانسته اند؟

11

اختراع کشاورزی چگونه صورت گرفت؟

12

کشاورزی موجب چه تحولاتی درزندگی انسان در روی زمین شد؟

13

به چه دلیل کشاورزی تحولی مهم در زندگی
  انسان بر روی کره ی زمین به شمار می رود؟

14

یکجانشینی 
  موجب چه تحولاتی  در زندگی انسان
  شد؟

15

-مقدمات اختراع خط چگونه فراهم شد؟

 

درس  سوم

1

نحستین شهر های سومر در کجا پدید آمد؟  الف:آکد   
  ب:بابل      ج:آشور   د: سومر

2

کدام فر مانروای اکدی را نخستین امپراتور
  میان دورود باستان می دانند؟

 الف:حمورابی        ب: نبوکد نصر       ج: سارگن      د:
  آشور بانی پال

3

در نتیجه ی اتحاد کدام دولت ها دولت آشور
  برای همیشه منقرض شد؟

 الف:دولت ماد و دولت لود یه     ب:اتحاد دولت کلده و مصر   ج: اتحاد دولت ماد و دولت کلده   د: اتحاد دولت بابل و لودیه

4

ایلامی ها کدام شهر سومر را ویران کردند و پادشاه آنان را
  به ایلام آوردند؟   الف: لاگاش   ب: کیش  
  ج:لارسا     د: اور

5

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف:) آخرین قومی که بیش از یک قرن بر میان
  دو رود حکومت کردند  .. .  . . .. ... 
  بودند.

ب) حکومت کلد انی ها به  .. .  
  . . . ..  .  مشهور است.                                                                                                             

 پ):
  ................  .. خاستگاه کهن ترین
  تمدن بشری بوده است.

ت:) حملات آکدی ها به سومر به فرماندهی ..
  .  . . . .  .صورت گرفت.

6

در ستی و نادرستی عبارت های زیر مشخص کنید.

الف) مردم شهر های سومر اغلب با یکدیگر
  رقابت و دشمنی داشتند.

ب:) انسی ها نخستین فرمان روایان سومر
  بودند.

پ:)گوتی ها برای همیشه به حیات سیاسی
  سومریان پایان داند.

ت: ) حکومت اموری  ها را به نام پایتخت آنان بابل جدید نیز
  نامیده اند.

7

از جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب
  کنید.

8

الف) با این واقعه میان دورود قرن ها جزو
  قلمرو ایران گردید.

 ب)از
  نخستین فرمانروایان سومر که توانست مدتی بر دولت شهر های سومر

 حکومت
  کند.

پ) پایتخت دولت آشور

ت) انسی ها

 

 

1-نخستین فرمانروایان دولت شهرهای سومر

2-فرمانروای اکد

3فتح بابل به دست کوروش

4- بابل

5-نینوا

6-اتن

9

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف: قسمت جنوب میان دورود چه نامیده می شد؟

ب: چه کسانی به حکومت اکدی بر سومر خاتمه
  دادند؟

پ:پایتخت حمورابی که آباد ترین و بزرگ ترین
  شهر دنیای باستان به شمار می رفت چه نام داشت؟

ت:قدیمی ترین کتاب خانه های جهان در کجا
  پدید آمدهاست؟

ث:بنیانی ترین عامل پیدایش شهر ها و رونق
  زندگی اجتماعی در گذشته چه بوده است؟

ج: دوتن از فرمانروایان نخستین سومر نام
  ببرید.

چ: به چه دلیل حضور ایلامی در میان دورود
  دیری نپایید.؟

ح: منظورازحکومت بابل قدیم چیست؟

خ: منظوراز حکومت بابل جدید چیست؟

ذ:کدام قوم برای همیشه به حیات سیاسی سومر
  خاتمه دادند؟

ذ: علت اصلی رونق کشاورزی ذر میان دورود چه
  بود؟

10

شهر های مهم سومر را نام ببرید

11

چرا شهر های سومر دولت شهر یا کشور شهر
  نامیده اند؟

12

دلایل شهرت بسیار سارگن را در تاریخ سیاسی
  میان دورود بنویسید.

13

پادشاه معروف اموری چه نام دارد؟ دلایل شهرت
  بسیار اورا بنویسید.

14

سه مورد از عقاید دینی ساکنان میان دورود را
  بنویسید.

15

محتوای الواح خطی میان دورود شامل چه
  موضوعاتی می شود؟

16

علت پیشرفت چشمگیر علم نجوم در میان دورود
  چه بود؟

17

چه عاملی به پیشرفت علم ریاضی در میان دورود
  کمک شایانی کرد؟

18

دانش های رایج در میان دورود باستان را نام
  ببرید.

 

درس چهارم

1

چه کسی توانست نخستین بار تمام مصررا در زیر
  فرمان خود در آورد؟  الف:رامسس دوم    ب:بطلمیوس  
     ج: منس       د: خوفو

 

2

کدام گزینه از وظایف کاهنان نیست؟

الف: شفای بیماران     ب:
  مومیایی کردن جسد فراعنه        ج:تایید سلطنت فراعنه          د:ساخت اهرام

3

خط دموتیک مورد استفاده کدام طبقه در مصر
  باستان بود؟ 

الف: متوسط و تجار   ب: کاهنان ج: روسای ادارات    د:نظامیان

4

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف: بیشتر نوشته باقی مانده از مصر باستان
  به خط ..  .. . . .. . . . است

ب :مصری ها مردمی . .   .. 
  ..  . . ..  .. بودند به همین دلیل قوانین ظالمانه و ستم
  فراعنه را تحمل می کردند.

ج: د ر راس هرم جامعه ی مصر باستان . .. . .
  ..  .. 
  .بود.

د: سلاطین اهرام در عصر . . . . . . مصر می
  زیستند.

 

5

درستی و نادرستی عبارات زیر را معین کنید.

الف:بیشترین آثار باقی مانده از مصر باستان
  متعلق به منس است.

ب:شان و منزلت زنان در مصر باستان بهتر از
  سایر جوامع بود.

ج:خط هیروگلیف از کهن ترین خط هایی است که
  بشر اختراع کرده است.

د:کاهنان مصر برای نوشتن مطالب مربوط به
  آرامگاه فراعنه از خط دموتیک استفاده می کردند.

6

از جدول سمت چپ گزینه مناسب را انتخاب کنید

 

الف) علم و دا نش در مصر بیشتر در اختیار
  آنان بود.

ب) پاپیروس

پ) رامسس دوم

ت) در زمان آخرین فرعون دوره ی نوین  مصر به تصرف آنان در آمد.

1-رومیان

2- حضرت موسی در زمان او ظهورکرد                                 3-هخامنشیان

4- قدیمی ترین کاغذ شناخته شده در جهان است

5- تجار

6-کاهنان     

7

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) 
  دو خط رایج در مصر باستان را نام ببرید.

ب) شهرت تمدن مصر بیش هر چیز به خاطر چیست؟

پ) سه دور ه ی اصلی تاریخ مصر باستان را از
  زمان منس تا ورود هخامنشیان نام ببرید.

ت) در پایین هرم جامعه ی مصر باستان چه طبقه
  ای قرار داشت؟

ث) چه عاملی موجب شد ه بود تا مصریان با
  برخی از اعضای بدن به خوبی آشنا شوند؟

8

به چه دلیل مصریان اجساد مردگان خود را
  مومیایی می کردند؟

9

وظایف و اختیارات کاهنان مصر باستان چه بود؟

10

آثار تاریخی مصر باستان از جمله اهرام نشان
  گر چیست؟

11

موارد کاربرد خط هیروگلیف را بنویسید.

12

زنان در جامعه ی مصر باستان دارای چه نقش
  واهمیتی بودند؟

13

علل پیشرف ریاضیات و هندسه در مصر باستان چه
  بود؟

14

چه عواملی موجب پیشرفت نسبی علم نجوم در مصر
  باستان شد؟

15

پزشکان مصری برای درمان بیماری ها از چه
  شیوه هایی استفاده می کردند؟

 

درس پنجم

1

قدیمی ترین جلوه های هنر و معماری  هند را در کجا می توان یافت؟

الف :بنا ی کاخ آشوکا  ب:مجسمه ی خدایان     ج: خرابه های موهنجودارو وهاراپا    د:نقاشی های درون غار ها

2

بیشتر مرد م چین باستان جزء کدام طبقه
  بودند؟ 

الف : بازرگانان                ب: صنعتگران            ج: کشاورزان                           د: جنگجویان

3

آیین بودا در زمان کدام سلسله به چین راه
  یافت: ا

لف: شانگ  
                          ب:
  چو                               ج: هان                              د: چه این

4

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف:با انتشار خبر مرگ اسکندر ،یک فرمانده ی
  هندی به نام . .  .. . . . . .  .. علیه یونانیان قیام کرد.

ب: ... . . . . مهم ترین مرکز بوداییان است.

پ:در اوایل قرن بیستم میلادی ، باستان شناسان بقایای دو
  منطقه ی باستانی . . . . . . . . . 
  و.... .......... در هند کشف کردند.

ت:نخستین سلسله ی بزرگ چین باستان .. . .. .
  .. . است.

5

درستی و نادرستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف: : از حدود 1500ق.م. گرو ه هایی از
  قبایل آریایی به هند وارد شدند.

ب:اندیشه ی مداوم بودا در مورد بیماری ،پیری
  و مرگ موجب شد تحولی عمیق در اندیشه هایی وی پدید آید.

پ:دولت گوپتا طرفدار آیین بودا و دشمن
  برهمنان بود.

ت: پیدایش وگسترش خط و تقویم  از دست آورد های عصر چو است.

6

از جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب
  کنید

 

الف) شی هوانگ تی

ب) رسم ساتی

پ) با عقاید بودا به مخالفت بر خاستند.

ت) مجوعه ی متون دینی آریایی ها در هند

1-در مورد زنان اجرا می شد.

2-کاهنان

3-فرمانروای قبایل چه این

4-بر همنان

5-سانسکریت

6- ودا ها

7

به سئوالا ت زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) زبان آریای های هند که آنان سروده های
  دینی خود را به آن زبان می خواندند چه بود؟

ب  )
  سیدارتا پس ازآن که زیر یک درخت احساس کرد راه درست زندگی دریافته است به چه
  نامی معروف شد؟.

پ:)دولتی که چندرا گوپتا تاسیس کرد چه
  نامیده شد؟

ت): دوتن از پادشاهان مشهور موریا را نام
  ببرید.

ث: ) فرمانروای مشهور و خوشنام موریا که
  کاخی به تقلید از هحامنشیان برایش ساختند چه نام داشت؟

ج::) بودا 
  به چه معنا است؟

ح):کدام پادشاه ساسانی عده ا ی از آوازه
  خوان های هند ی را به دربار خود آورده بود؟

د:) دیوار چین به دستور شی هوانگ تی برای چه
  منظوری ساخته شد؟

ذ:اختراعات هند ی ها را در زمینه ی ریاضیات
  نام ببرید.

س) : دو مورد از هنر های رایج در هند باستان
  را نام ببرید.

ش ): مصریان پارچه های مخصوص مومیایی کردن
  مردگان را از کجا وارد می کردند؟

ص:) در زمان کدام سلسله ی چین باستان راه
  ابریشم از امنیت و آبادانی برخوردار بود؟

8

دروایدی ها چه کسانی هستند؟

9

ودا ها شامل  چه موضوعاتی است؟

10

چه عاملی موجب تحولی عمیق در اندیشه های
  سیدارتا گردید؟

11

علت مخالفت برهمنان با آیین بودا چه بود؟

12

حکومت گوپتا از چه جهتی با حکومت موریا تفا وت
  داشت؟

13

نقش دین را در زندگی هندیان باستان توضیح
  دهید.

14

مهم ترین دستاورد های تمدنی عصر شانگ را نام
  ببرید.

15

شی هوانگ تی چه اقداماتی انجام داد؟

16

برخورد شی هوانگ تی با آثار کنفوسیوس چگونه
  بود ؟

17

ویژگی های حکومت هان چه بود؟

18

علت ضعف و انقراض حکومت هان چه بود؟.

19

اختراعات مهم چینیان باستان را نام ببرید

 

درس ششم

1

کدام گزینه 
  از ویژگی های عصر ایلام نو است؟

 الف:رشد نیروی نظامی   ب: رشد معماری    ج: افزایش ثروت    د:رقابت سیاسی با آشور

2

کدام گزینه در مورد شتین در تمدن ایلام درست
  است؟       الف : حاکم شوش بود   ب : فرماند ه ی نظامیان بود 

ج : برگزار کننده ی مراسم مذهبی بود.    د : اداره کنند ه ی امور مالی بود

3

حملات مکرر کدام قوم موجب انتقال پایتخت
  ایلام از شوش به دو شهر مدکتو وهیدالو گشت؟

الف: آشور          ب: سومر          ج: ماد                د: کلدانی ها

4

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف : ایلام حفظ نام خود را مدیون.. . . . .
  .... .. .  . وبرخی از. ... .. .. .. . .
  .  میان دورود است.

ب : ایلامی ها  کشورشان را . .. .. ... ....  ... . . . 
  می نامیدند.

پ :پژوهشگران معتقدند مخترع سفال  . . . .. 
  . . . . بودند.

5

درستی و نادرستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف :الف : گرو ه های انسانی در ایران از
  9000سال پیش با پشت سر گذاشتن مرحله ی کوچروی ،دوره ی تولید غذا و سکونت در یک
  جا را آغاز کردند .

ب : عصر طلایی تمدن ایلام در عصر ایلام قدیم
  بود.

ج: ایلامی ها خط میخی خود را از سومریان
  اقتباس کردند .

د:انتقال لوح حمورابی و مجسمه ی خدای بابلی
  به شورش در عصر ایلام نوصورت گرفت.

6

از جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب
  کنید

 

الف) این شوشینک

ب)نخستین کسانی بودند که استفاده از آجر های
  لعابدار را در تزیین بنا هاابداع کردند

پ) معبد مهم ایلام

ت)عصر طلایی تمد ن ایلام

1-زیگورات چغازنبیل

2-ایلام نو

3-خدای شوش

4- ایلامی ها

5-آشوری ها

6- ایلام میانه

7

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف : به چه دلیل آگاهی ما از تمدن ایلام در
  مقایسه با میان دورود بسیار اندک است ؟

ب: بیشترین اطلاعات تاریخی تمدن ایلام از
  کدام منطقه بدست آمده است؟

پ : با قدرت گیری  چه اقوامی ایلام روبه ضعف نهاد؟

ت : سه دوره ی تاریخی تمدن ایلام را نام
  ببرید.

ث: 
  کدام ویژگی هنر ایلامی  ها چشم هر
  بینده ای را خیره می کند؟

8

سرزمین ایلام شامل چه قسمت هایی بوده است؟

9

شیوه ی حکومت ایلام چگونه بود؟

10

ویژگی های عصر ایلامی میانه را بنویسید.

11

ایلامی ها هنگام اجرای مراسم مذهبی  چه اعمالی انجام می دادند؟

12

خط میخی ایلامی از چه قومی اقتباس شده بود ؟
  این خط دارای چه مشخصاتی بود؟

13

به چه دلیل تمام تلاش مردم شهر های ایلام
  حفظ پیکره ی خدایانشان بود؟

14

ایلامی ها در چه هنرهایی مهارت داشتند؟

 

درس هفتم

1

 کدام کزینه زمان تقریبی مهاجرت آریایی ها  محسوب می شود؟

الف" 3000- 2500قبل از میلاد    ب:
  3500- 2500قبل از میلاد    ج: 2500-1500قبل از
  میلاد    د: 5000 -3000قبل از میلاد

2

نام ماد نخستین بار در کجا آمده است؟

 
  الف:تاریخ هرو دوت     ب: کتیبه
  های سومری   ج: کتیبه ی بیستون   د: الواح گلی آشوری

3

چه کسی در مفابل مغان از زردشت حمایت
  کرد؟   الف: کی کاوس   ب:کوی گشتاسب    ج: داریوش    د: کوروش

4

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

 الف) محل تجمع
  اقوام آریایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . بود که در حدود 3000 -2500قبل
  از میلاد مهاجرت کردند.

ب ) استفاده  از
  .. .. . . . .  و .. . . . . . . حرکت
  آریایی ها را سرعت بخشیده ود ر مقابل بومیان به آنان برتری نظامی داد.

پ ) احراکنند گان آداب دینی در میان آریایی
  ها تا پیش ظهور زردشت   ... . . . . . .
  . . . . .  نام داشتند.

5

درستی و نادرستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف:در نظام اجتماعی آریایی پدر رئیس
  خانواده و کوی رئیس طایفه بود.

ب :اقتصاد جامعه آریایی به صورت شبانی و
  روستایی بود.

پ: پس از کشته شدن فرورتیش در جنگ با سکا ها
  سرزمین ماد به مدت 28سال به دست سکاها افتاد.

ت: مشهور است که ماد ها در ساختن کاخ
  هگمتانه از مردم اورارتو تقلید کرده اند

ث: فرورتیش با اتحاد با  بابل به قدرت آشور خاتمه داد.

6

از جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب
  کنید

 

الف)در مدت پنجاه سال کوشید اقوام مادی را
  متحد سازد.

ب) گات ها

پ) در پیمان صلح لودیه و ماد  به عتوان مرز مشترک دوکشور تعیین شد.

ت) کیانیان

1-فرورتیش

2-سلسله ی کوی ها

3-دیااکو

4- کهن ترین قسمت اوستا است.

4-رود قزل ایرماق

5- مجموعه ی دستورات دینی زردشت است.

6-رود فرات

7

 

 

 

 

 

 

8

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید

الف : رئیس طایفه ی آریایی ها چه نامیده می
  شد؟

ب:کدام پادشاه ماد با تقویت نیروی نظامی
  مادها نزدیک بود بر آشور غلبه کند؟

پ : جنگ لودیه و ماد با وساطت کدام دولت به
  صلح انجامید؟

ت: تلاش زردشت در جهت پرستش چه خدایی بود؟

ث : اصل خیر و اصل شر از نظر زردشت چه
  نامیده می شد؟

ج: فردوسی جنگ های طولانی کدام سلسله را در
  مقابل بیابانگردان به نظم کشیده  است؟

چ: مجموعه دستورات و سروده ای دینی زردشت در
  چه کتابی جمع آوری شده است؟

ح: آداب دینی آیین زردشت توسط چه کسانی اجرا
  می شد؟

خ: زردشت برای ترویج دین خود به نزد چه کسی
  رفت؟

د:بارواج آیین زردشت کدام طبقه در کنار
  طبقات دیگر اجتماعی اهمیت یافت؟

ذ : چه کسی با لشکرکشی به هگمتانه به حکومت
  ماده خاتمه داد؟

9

نقش و وظایف پدر را در خانواده ی آریایی
  بنویسید.

11

واسپوهران دارای چه امتیازاتی بودند؟

12

کوی ها چه کسانی بودند؟

13

 مغ
  ها در جامعه ی آریایی چه کسانی بودند؟آن ها چه فکری به مردم القا می کردند؟

14

زردشت در چه شرایطی ظهور کرد؟

15

زردشت پیروان خودرا به به چه اصولی فرا می
  خواند؟

16

موبدان در جامعه ی کهن ایران چه اهمیتی
  داشتند؟

17

اتحادیه ی مانا برای چه منظوری توسط قبایل
  ساکن در غرب ایران تشکیل شد؟

18

دیا اکو چگونه به فرمانروایی ماد ها رسید؟

19

چرا در نخستین گردهمایی مادها تعداد کمی از
  قبایل شرکت کردند؟

20

 هوخشتر چگونه به سلطه ی سکاه پایان د اد و جکومت
  ماد را احیا کرد؟

21

به چه دلیل شاه ماد سفر جنگی خود را به سمت
  آسیای صغیر آغاز کرد؟

22

جنگ لودیه و ماد به کجا انجامید؟

23

شیوه ی حکومت ماد چگونه بود؟

24

گور دخمه چیست؟

25

پژوهشگران در مورد میراث فرهنگی ماد ها چه
  عقیده ای دارند؟

26

باستان شناسان در چه جاهای آثار فلزی و
  سفالی هنرمندان مادی را کشف کرده ا ند؟

 

درس هشتم

1

کدام خاندان ایرانی بزرگترین امپراتوری جهان
  باستان را بوجورد آورد؟

 الف : اشکانی    ب : ماد      ج : ساسانی  د: هخامنشی

2

علت آزردگی کاهنان بابلی از نبونید چه بود؟

 الف
  : بی اعتنایی به  خدای هوروس      ب : بی اعتنایی خدای زئوس   ج: بی اعتنایی به مردوک        د :بی اعتنایی به اهورا مزدا

3

کدام گزینه نخستین اقدام داریوش برای اداره
  ی امپراتوری وسیع هخامنشی است ؟                                                                            
   الف : تشکیل ارتش
  دائمی     ب: ایجاد تسهیلات برای ارتباطاط      ج: تقسیم قلمرو هخمنشی به ایالت های
  معین      د : ضرب سکه

4

هخامنشیان برای مکتبات اداری ابتدا از کدام
  خط استفاده می کردند؟

 
  الف:خط میخی ایلامی      ب :
  خط آرامی     ج: دموتیک 
      د)میخی پارسی باستان

5

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف : کورش نوه ی آخرین . . . . . . . ….. بود.

ب : کوروش در میان فرمان روایان قدیم و
  جدید  ویژگی های خاصی داشت  این ویژگی ها را می توان در ... ....  وی خلاصه کرد.

پ :داریوش شرح لشکرکشی های خود را در کتیبه
  ی  . .. . . . . . . . .. . به یادگار
  گذاشته است.

ت :فرش مشهور . . . . . . . . . . نشانگر
  بافندگان هنرمند و خوش ذوق عصر هخامنشیان است..

6

درستی و نادرستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف:خشایار شاه ، پسر و جانشین داریوش ،
  شورش های مصر و بابل را را سرکوب کرد.

ب :اقدام مهم کمبوجیه حمله به یونان بود.

پ :آتنی ها در جنگ سالامیس از سقوط شهرشان
  توسط سپاه داریوش جلوگیری کردند.

ت : در دوره ی هخامنشی اقتصاد عمومی رونق
  گرفت و ایران ثروتمند ترین کشور ان روزگار شد.

ث : جانشینان اسکند ردر ایران سلوکیان بودند
  که سرانجام توسط ساسانیان به تدریج از ایران بیرون رانده شدند.

7

از جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب
  کنید

الف)اقدام مهم کمبوجیه

ب)نبرد دریایی خشایار شاه با یونانی ها

پ) قدیم ترین متن تاریخی جهان که در نگارش
  تاریخ هخامنشیان کمک بسیاری کرده است

ت)همسر داریو ش دوم که قدرت و نفوذ زیادی
  داشت.

1- پروشات

2-ماراتن

3-حمله به مصر

4-سالامیس

5-کتیبه ی بیستون

6- تاریخ هرودوت

8

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید

الف: چه کسی با ازمیان برداشتن دولت
  ماد  دولت هخامنشی را تاسیس کرد؟

ب : با انتشار خبر سقوط دولت ماد
  فرمانروایان کدام دولت ها در صدد دست اندازی به قلمرو مادها بر آمدند؟

پ : اقدام مهم کمبوجیه چه بود؟

ت :دو مورد از جنگ های میان ایران و یونان
  را در دوره ی داریوش و خشایارشاه نام ببرید.

ث : طرح اصلی  و عظیم داریوش برای نشان دادن هیبت و قدرتش
  در کجا اجرا شد؟

ج : هنگام حمله کورش به بابل فرمانروای آن
  چه کسی بود؟

چ : کمبوجیه به چه بهانه ای به مصر حمله
  کرد؟

9

کوروش پس از آگاهی از اتحاد دولت لودیه،و
  مصر چه اقدامی کرد؟

10

هنگام حمله ی کورش به بابل اوضاع این شهر از
  چه جهاتی برای فتح آن آماده بود؟

11

 رفتار کورش هنگام غلبه بر دشمن چه تفاوتی با
  رفتار فرمانروایان دیگر آن زمان داشت؟

12

انگیزه ی واقعی کمبوجیه از لشکر کشی به مصر
  چه بود؟

14

علت غافلگیری مصریان در مقابل حمله کمبوجیه
  چه بود؟

15

رفتار کمبوجیه با مصریان چگونه بود؟

16

قضیه ی بردیا را توضیح دهید.

17

داریوش در چه شرایطی به قدرت رسید؟

18

علت لشکر کشی داریوش به یونان چه بود؟

19

جنگ ماراتن را توضیح دهید.

20

ماجرای کورش کوچک را توضیح دهید.

21

علل ضعف وشکست هخامنشیان در برابر اسکند
  مقدونی چه بود؟

22

چهار مورد از اقدامات داریوش اول را
  بنویسید.

23

داریوش اول 
  در زمینه ارتباطاط چه اقدامی انجام داد؟

24

داریوش اول برای اداره ی هریک از ایلات دولت
  هخامنشی چه شیو های در پیش گرفت؟

25

داریوش برای سامان دادن به اقتصاد کشور چه
  اقدامی انجام داد؟

26

سه مورد ار بنا های تاریخی دوره ی هخامنشی
  را نام ببرید.

 

درس نهم

1

مردم کدام یک از شهر های یونان باستان به
  خاطر علاقمندی به حکومت دمکراسی و رواج اندیشه های فلسفی شهرت یافته اند؟

الف: اسپارت   ب: تب :       ج: آتن       د: کرت

2

سردار کارتاژی در نبرد با رومیان از خود
  رشادت های بسیاری نشان داد چه نام داشت؟   
 

الف: 
  آنتی گون      ب: هانی بال     ج : کراسوس    د : پریکلس

3

جنگ های میان رو م و کارتاژ ........گفته می
  شود

لف : پلوپونز       ب:
  پونیگ     ج: جنگ های صلیبی    د:جنگ های صد ساله

4

کدام گزینه از دلایل پیشرف علم و فلسفه در
  یونان باستان نیست؟  

الف : راه یابی دستاوردهای علمی مردمان آسیا
  و آفریقا از طریق دادوستد به یونان 

  ب:
  علاقمندی یونیان به بحت و گفتگوی علمی

ج: انتقال کتابخانه ی بزرگ تخت جمشید به
  یونان توسط اسکندر    د:جنگ های ایران و
  یونان در دوره ی اشکانی

5

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف:تمدن کرت مربوط به دوره ی . . . . . . .
  . .  است.

ب :اهالی اسپارت به . ... . . . . .  شهرت بسیاری داشتند.

پ: جنگ های داخلی یونان که به . . . . . . .
  .  ... مشهور است سرانجام به پیروزی . .
  . . . . . . انجامید.

ت: مهم ترین حادثه در تاریخ امپراتوری روم
  باستان .  .. . . ... .... . . . . . ..
  . . . . . . .  . است.

 

6

درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف:پس از مرگ اسکندر یکی از سرداران او به
  نام بطلمیوس در یونان به حکومت رسید.

ب : با گرویدن کنستانتین به مسیحیت این دین
  در اروپا رسمیت یافت.

پ :انتخاب شهر بیزانتیوم به پایتختی توسط
  کنستانتین مقدمه ی تقسیم روم بود.

ت :پس از مرگ سقراط ارسطو مدرسه ای تاسیس
  کرد و به رواج اندیشه های وی پرداخت.

7

از جدول سمت چپ گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 

الف(از نظر یونانی ها جایگاه خدایان بود

ب)جنگ های داخلی دولتشهر های یونان

پ)قسطنطنیه در سال 1453م توسط آنان فتح شد.

ت)از هنر هایی که در یونان  باستان رونق داشت.

 

1- تئاتر

2- کوه المپ

3-رقص

4-جنگ های پلوپونز

5-ترکان عثمانی

6- پیرنه

8

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه  د هید

الف :در تاریخ یونان کدام دولت شهر ها
  مشهورتر از بقیه هستند.

ب :در جنگ های پلوپونز ایران در خفا از کدام
  شهر حمایت می کرد؟

پ : چه هنرهایی در یونان باستان رونق داشت؟

ت : فلاسفه مشهور یونان باستان را نام ببرید

ج : مسابقات المپیک چه ریشه ای داشت؟

چ :کدام اندیشه های دینی ایرانیان در قلمرو
  امپراتوری روم رسوخ کرد؟

ح : اصلاحات اجتماعی کدام یک از رهبران آتن
  موجب پیشرفت آتن و شهرهای تابعه ی آن شد؟

خ : تاریخ یونان باستان را به چه دوره هایی
  می توان تقسیم کرد؟

د: مردمان کرت از کدام تمدن ها تاثیر زیادی
  پذیرفته اند؟

ذ : یکی از علل مشکلات امپراتوری روم  که به تدریج قدرت آن را به تحلیل می برد چه
  بود؟

س : روم غربی به چه دلیل روبه انحطاط نهاد؟

9

علل پیدایش دولت شهرها در
  یونان باستان چه بود ؟دو دولتشهر مهم یونان باستان را نام ببرید.

10

-شیوه ی حکومت و تربیت در آتن
  واسپارت چه تفاوتی داشت؟

11

علت جنگ های پلوپونز چه بود
  این جنگ ها چه پی آمدی داشت؟

12

هدف یونانی ها از برگزاری
  مسابقات المپیک چه بود؟

13

هنرهای رایج در یونان باستان
  را نام ببرید.

14

علل پیشرفت علم و  فلسفه
  در یونان باستان چه بود؟

15

علت رشدو رونق مجسمه سازی در
  یونان باستان چه بود؟

16

کنستانتین برای حل مشکل وسعت
  امپراتوری روم چه اقدامی کرد این اقدام چه پی آمدی داشت؟

17

امپراتوری روم شرقی با
  برخورداری از چه شرایطی توانست تا مدت ها به حیات خود ادامه دهد؟

18

کدام اندیشه های دینی ایرانیان در بخش هایی از اروپا رسوخ کرد؟

19

مسیحیت چه تاثیری در جامعه ی
  روم بر جای گذاشت؟

20

فرهنگ و تمدن روم باستان از
  چه عواملی تاثیرپذ یرفته است؟

21

زمینه ی تاریخی  مثل: (( که همه راه ها به رم ختم می شود
  ))چیست ؟

22

-سه گروه اصلی جامعه ی روم باستان کدامندهریک د ارای چه امتیازاتی
  بودند؟

 

درس دهم

1

سلسله ای از پادشاهان مقدونی در ایران توسط
  کدام یک از فرماندهان اسکندر تاسیس شد؟                                                        
 

  
  الف: فلیپ               ب : آنتی گون                 ج :سلوکوس 
                د: کراسوس

2

مورخان کدام یک ار حکومت دوره ی باستان
  ایران را ملوک الطوایف نامیده اند؟

 الف : ماد  
            ب: اشکانی 
              ج : ساسانی             د: هخامنشی

3

مهم ترین مسئله میان ایران و روم در دوره ی
  اشکانی چه بود؟                                                                
                    

 الف:رقابت تجاری در
  دریای مدیترانه           ب:مسئله بین
  انهرین              ج: مسئله ارمنستان           د: مسئله ی مسیحیان

4

آثار نقاشی دیواری اشکانی در کدام منطقه
  پیدا شده است؟     

الف : ری 
        ب:کوه خواجه 
          ج: شوش       د: تیسفون

5

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف: سلسله ی پادشاهان مقدونی در ایران
  به  .. . .. .. . شد.

ب :در دوره ی اشکانی ،پادشاهان مناطقی
  مانند........ و. . .. .. ..و ...........از استقلال داخلی برخوردار بودند.

پ:یک از مشهورترین جنگ های ایران و روم در دوره ی اشکانی جنگ
  ......  . ..     ..است که در سال 53ق.م. روی داد.

ت :شهر های عصر سلوکی به شیوه ی . . .. . ..
  ساخته می شد.

6

در ستی و نادرستی عبارات زیر را معین کنید.

 الف:منشاء خط پهلوی اشکانی خط مصری بود.

ب :در اوایل دوره ی اشکانی مهرپرستی در
  ایران رواج بسیار داشت.

پ:پارت ها گروهی از آریایی ها بودند که پس
  از مهاجرت در غرب ایران ساکن شدند.                                                        
 

 ت:دوره ی حکومت اشکانی در مقایسه با دوره ی
  هخامنشی و ساسانی طولانی تر بوده است.

7

با توجه به جدول سمت چپ پاسخ مناسب را
  انتخاب کنید.

 

الف) سورنا

ب)موجب گسترش آیین بودا در مرزهای شرقی
  قلمرو اشکانی شدند.

پ)خدای آب ها

ت) شجاع ترین و قوی ترین افراد قبیله در
  میان پارت ها

1- پهلوان

2-فرمانده ی ایران در جنگ قادسیه

3- آناهیتا

4- کوشان ها

5-فرمانده ی سپاه ایران در جنگ حران

6- میترا

8

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

 الف: سلوکوس کدام شهررا به پایتختی بر گزید؟

ب :کدام پادشاه اشکانی قلمرو ایران را در
  شرق و غرب وسعت داد؟

پ : مجلس دور ه ی اشکانی که با شرکت رهبران
  مذهبی شاهزادگان ؛ حاکمان مناطق و فرماندهان سپاه تشکیل می شد چه نام داشت؟

 ت:
  از جمله معابدی که در دوره ی اشکانی بسیار مورد توجه بود چه نام داشت؟

ث:کدام پهلوان پارتی علیه حکومت سلوکیان
  قیام کرد؟

ج :نارضایتی چه طبقه ای از علل سقوط دولت
  اشکانی به شمار می رود؟

چ :منشاء خط پهلوی اشکانی چه خطی بود؟

9

به چه دلیل سلطه ی سلوکیان برایران کمتر از یک قرن بود؟

10

پارت ها پس از مهاجرت در کدام قسمت ایران ساکن شدند شیوه ی زندگی
  آنان چگونه بود؟

11

به چه دلیل مورخان مسلمان حکومت اشکانیان را ملوک الطوایف نامیده
  اند؟

12

جنگ حران را توضیح دهید.

13

تاثیر مسئله ی 
  ارمنستان  رادر روابط ایران وروم
  در دوره ی اشکانی توضیح دهید . 

14

تشکیل دولت کوشانی در دوره ی اشکانی در مرز های شرقی ایران چه
  نتیجه ای داشت؟

15

مجلس مهستان در دوره ی اشکانی چه وظایفی داشت وبا شرکت چه گروها
  یی تشکیل می شد؟

16

ادیان رایج در دوره ی اشکانی را نام ببرید.

17

علت نارضایتی موبدان از دولت
  اشکانی چه بود؟

18

شیوه ی شهر سازی در دوره ی
  سلوکی واشکانی چگونه بود؟

19

شهرهای دوره ی اشکانی عموما
  شامل چه قسمت هایی بود؟

20

 علت اهمیت شهر هاترا (الحضر)در دوره ی اشکانی
  چه بود؟

21

هنر عصر اشکانی به خصوص
  درآغاز پیدایش وشکل گیری آن تحت تاثیر چه عاملی بود؟

 

درس یازدهم

1

سومین پادشاه قدرتمند ساسانی چه کسی بود؟

الف:شاپو اول                 ب: بهرام پنجم                     ج: شاپور دوم 
                       د: خسرو اول

2

کدام یک از پادشاهان ساسانی عده ای را برای
  کسب علوم به هند فرستاد؟

الف :قباد     ب : انوشیروان    ج: خسرو پرویز   د: بهرام گور 

3

ساسانیان می کوشیدند از شیوه ی کشور داری چه
  کسانی تقلید کنند؟

 الف: مادها  
                   ب: اشکانیان  
               ج: هخامنشیان                د: بابلی ها

4

کدام شهر ها نقش مهمی در بازرگانی دوره ی
  ساسانی داشته اند؟ 

 الف: بلخ ، سمرقند و بخارا    ب :جندی شاپور،تخت جمشیدو سلوکیه

ج: میناب،سیراف و بوشهر    د:بوشهر ،استخروفیروز آباد

5

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف: ........ بنیان گذار حکومت ساسانیان
  است.

ب: قباد نزدیکی با .. . . .. . وسیله ای
  برای کاهش قدرت بزرگان دید.

پ مانی یکی از دانشمندانی بود که در زمان
  ............ ظهور کرد.

ت: در ساختار اداری ساسانیان بعد از پادشاه
  . . .. . . . قرار داشت.

ج : موسیقی دانان و آواز خوانان دربار را در
  دوره ی ساسانی  . .. . . .. . می گفتند.

6

درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف: مشهور ترین نبرد شاپور اول جنگ با والرین
  امپراتور روم بود.

ب :شورش بهرام چوبین یکی از عوامل نا امنی
  در دوران سلطنت قباد بود.

پ : لشکر کشی به یمن و تصرف آن از جمله
  اقدامات خسرو پرویز بود.

ت : آتشکده ی آذر فرنبغ مخصوص موبدان
  بود  و در خراسان قرار داشت.

ث : به قدرت رسیدن ساسانیا ن به معنای اتحاد
  آتشگاه ودربار بود.

7

با توجه به جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را
  انتخاب کنید.

 

الف)جندی شاپور

ب) صابئین

پ) ارژنگ

ت) ازاندیشه های مزدک درباره ی شیوه ی
  کشورداری

 

1- کاهش قدرت بزرگان

2- تغییر تقسیمات کشوری

3- از مراکز آموزش و پژوهش در دوره ی ساسانی

4-پیروان حضرت یحیی

5- کتاب معروف مانی

6-رسمی کردن دین زردشت

8

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف:اردشیر بابکان چه عاملی را موجب آشفتگی
  اوضاع ایران می دانست؟

ب: مزدک در زمان کدام پادشاه ساسانی ظهور
  کرد؟

پ: دوتن از پادشاهان معروف ساسانی را در
  فاصله ی مرگ شاپور دوم تاظهور انوشیروان نام ببرید.

ت : یکی از عوامل نا امنی وآشوب در دوران
  سلطنت هرمز چه بود؟

ث :آخرین پادشاه مشهور ایران باستان چه نام
  داشت؟

ج: اردشیر بابکان با غلبه بر کدام شاه اشکانی
  دولت ساسانی را بوجود آورد؟

چ: کتاب ارژنگ چه مشخصه ای داشت  و مخصوص چه طبقه ای نوشته شده بود؟

ح : آتشکده ی آذر برزین مهر مخصوص چه چه
  طبقه ای بود؟

خ : پس از چه حادثه ای دولت ساسانی بیش از
  پیش در سراشیبی سقوط افتاد؟

د: به چه دلیل در دوران انوشیروان عده ای از
  فلاسفه ی یونان به ایران پناهنده شدند؟

س: در دوره ی ساسانی نزدیک ترین فرد به شاه
  که در راس امور اداری قرار داشت  چه کسی
  بود؟

9

علت ضعف خاندان اشکانی چه
  بود؟

10

اردشیر بابکان پیش از رسیدن
  به قدرت چه وعده هایی می دادوپس از رسیدن به قدرت چه اقداماتی کرد؟

11

مشهور ترین نبرد شاپور اول را
  با رومیان توضیح دهید.

12

علت آزار مسیحیان در دوره ی
  شاپور دوم چه بود؟

13

دلایل مشکلات دولت ساسانی
  همزمان باروی کار آمدن قباد چه بود؟

14

مزدک در چه شرایطی ظهور کرد؟

15

مزدک چه اندیشه های تازه ای
  در زمینه ی کشور داری مطرح کرد؟

16

علت حمایت قباد از مزدک چه
  بودو چرا از حمایت او دست کشید؟

17

انوشیروان در چه شرایطی به قد
  رت رسید وبرای بهبود اوضاع چه اقداماتی انجام داد؟

18

خسروپرویزچگونه توانست بهرام
  چوبین راشکست دهدوتاج وتخت ساسانی بدست آورد؟

19

علت نفوذ وآزادی  بیش ازحدمسیحیان در دربار خسرو پرویز چه بود؟

20

افزایش نفوذ مسیحیان در دربار
  خسرو پرویز چه پی آمدی داشت؟

21

خسرو پرویز به چه بهانه ای به
  روم لشکر کشید؟ نتیجه ی جنک های ایران وروم رادر این دوره توضیح دهید.

22

جامعه ی عصر ساسانی چگونه
  جامعه ای بود؟

23

میراث تمدن ساسانیان در دوره
  ی اسلامی چگونه به حیات خود ادامه داد؟

24

سه آتشکده ی مهم دوره ی
  ساسانی را نام ببرید هریک مخصوص چه طبقه ای بود ودر کجا قرارداشت؟

25

صابئین چه کسانی بودند؟

26

مانی که بود وچگونه آیینی
  بوجود آورد؟

27

به طور کلی تمرکز وعدم تمرکز
  قدرت را در دوره ی ساسانی توضیح دهید.

28

آثار معماری دوره ی ساسانی را
  نام ببرید.

29

موضوع بیشتر نقش برجسته های
  دوره ی ساسانی چه بود؟

30

هنر های رایج را در دوره ی
  ساسانی  نام ببرید

 

درس دوازدهم

1

کدام گزینه در مورد واژه ی عرب نادراست؟

 الف)به معنی
  بدوی  است         ب)به معنای صحرانشین است        ج)ازاقوام سامی است     د) به معنای شهرنشین است.

2

مهم ترین صفتی که قرآن به عرب جاهلی داده است چیست؟

 الف) عصبیت       ب) زنده به گور کردن دختران        ج)شرک و چند خدایی        د) جنگ های قبیله ای

3

کدام گزینه در مورد حنفا نادرست است؟
 

 
  الف)پیروان حضرت ابراهیم بودند.      
                        ب)آیین شرک و پرستش بت ها را قبول نداشتند

ج)با پرستش خدای یگانه  سعی در دوری از شرک داشتند    د)پیروان حضرت یحیی بودند

4

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف)زندگی در سرزمین عربستان  بر پایه ی ...................استواربود.

ب)در میان حصوصیات نظام قبیله ای اعراب  ...................یا .............صفت ویژه
  ی قبایل عرب بود.

پ)مهم ترین مرکر مسیحیت در جنوب عربستان شهر
  ......... بود.

ت)در دوره ی دعوت پنهانی پیامبر هسته ی
  اولیه نهضت اسلام به نام ............. شکل گرفت .

5

درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید

الف)از نظر اعراب جاهلی بت لات خدای سرنوشت
  و مرگ  بود.

ب) یکی از عوامل حضور و نفوذ یهودیت در
  عربستان خشونت پادشاهان ایران بود.

پ) از نظر عرب جاهلی با مرگ زندگی به پایان
  می رسید.

ت)جاهایی که یهودیان برای تدریس احکام دین
  یهود  و تورات داشتند بیت المدارس گفته
  می شد.

ث)پیامبر نخستین بار با شعار توحید بر بلندی
  های صفا دعوت خود را آشکار کرد.

6

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف)قریش از زمان چه کسی بر مکه مسلط شدند؟

ب) عامل نفوذ مسیحیت درمیان
  قبایل وسران عرب چه بود؟

پ) عا مل نفوذ وحضور آیین یهود در عربستان چه
  بود؟

ت)علمای دین یهود را را چه می خواندند؟

ث)در شبه جزیره ی عربستان پیروان حضرت ابراهیم که  شرک و بت پرستی را قبول نداشتند به  چه نامی مشهور بودند؟

ج) چه کسانی سرپرستی پیامبر را در دوران
  کودکی و نوجوانی بر عهده داشتند؟

چ)در غار حرا ابتدا آیات اولیه ی کدام سوره
  بر پیامبر نازل شد؟

ح) نخستین شهدای اسلام چه نام داشتند؟

خ) مجلسی که برای تبادل نظر مردم در شهرمکه
  وجود داشت چه نامیده می می شد؟

7

از جدول سمت چپ گزینه مناسب را انتخاب کنید
  و شماره ی آن را در پاسخنامه وارد کنید

الف)خدای شمس و مادر خدایان بود.

پ)پیامبر دعوت اشکار را نخست از اینان آغاز
  کرد

ت)سال دهم بعثت برای پیامبر سال تلخی بود

ث)در داراندوه نظریه ی قتل پیامبر توسط وی
  مطرح شد.

ث)در ماجرای این پیمان هفتاد تن از بزرگان
  یثرب با پیمبر بیعت کردند؟

1- پیمان عقبه ی دوم

2-مردم مکه

3- ابوجهل

4-خویشاوندان

5-شهدت حمزه

6- بیعت رضوان

7-وفاوت ابوطالب و خدیجه

8- ابوسفیان

8

ویژگی نظام قبیله ای اعراب را
  بنویسید.

9

منظور از عصبیت چیست؟

10

در جلسه ی مشورتی قریش در دار
  الندوه برای مقابله با پیامبر چه نظریاتی مطرح شد کدام نظریه پذیرفته شد؟

11

ماجرای مهاجرت حبشه را توضیح
  دهید.

12

موضوع پیمان اول ودوم عقبه را
  بنویسید

13

دعوت پیامبر در آغاز بر چه
  ارکانی استواربود؟

14

نخستین ایمان آورندگان به
  پیامبرچه کسانی بودند؟

15

دوعامل رونق زندگی اجتماعی و
  اقتصادی شهر مکه چه بود؟

16

امتیازات و وظایف روسای قبایل
  عرب را بنویسید.

17

ادیان را یج درشبه جزیره ی عربستان را پیش از اسلام نام ببرید.

 

درس سیزدهم

1

کدام
  یک ار اهداف اصلی پیامبر از نبرد با مشرکان نمی باشد؟

الف)
  اعلام موجودیت سیاسی- نظامی مسلمانان     
                ب)دفاع از حقوق
  پایمال شده ی مسلمانان

ج)انتقام گرفتن ازرفتار ناجوانمردانه ی قریش                     د)گسترش توحید و محو شرک
  و بت پرستی

2

کدام یک از افراد زیر  با لقب فرعون امت معروف  است؟

  الف) ابوسفیان                ب)ابولهب  
          ج)ابوجهل   
                 د)عمرو عاص

3

در نتیجه ی کدام جنگ قدرت
  نظامی مسلمانان در شبه جزیره ی عربستان تثبیت 
  و استواری آن آشکار شد؟

الف)غزوه ی تبوک     ب)بدر  
  ج) خندق       د)احد

4

ابلاغ جهانی  دعوت اسلام در چه سالی صورت گرفت؟

  الف)سال
  هشتم  هجری           ب)سال نهم هجری  ج) سال دهم هجری                   د)سال ششم هجری

5

کدام گزینه در مورد صلح
  حدیبیه درست نمی باشد؟

الف)بر اساس آن قرار شد تا
  10سال میان مسلمانان و قریش جنگی نباشد.   
  ب)براثر آن بین مسلمانان  و کفار
  ارتباط برقرار شد.

ج) بر اثر این پیمان ا سلام سراسر شبه
  جزیره عربستان را فرا گرفت.    د)قرآن
  صلح حدیبیه را فتح مبین نامیده است.

6

درستی و نادرستی عبارات زیر
  مشخص کنید.

الف)یکی از اشراف خزرج به
  نام  عبدالله ابن ابی سرکرده ی منافقان
  مدینه بود.

ب)دوره ی نخست حیات پیامبر در
  مدینه دوران تاسیس حکومت الهی بود.

پ)نبرد احزاب در سال چهارم
  هجرت روی داد.

ت)نقض پیمان صلح حدیبیه توسط
  مشرکان مقدمات فتح مکه را فراهم کرد.

ج)سال نهم هجرت را سنه الوفود
  می نامند.

 

7

در جای خالی کلمات مناسب
  بنویسید.

الف)یهودیان قومی
  ..........     و ....   ... 
  .     بودند  واز طریق داد وستد با قریش سود زیاد می
  بردند.

ب) پس از فتخ مکه قریش به .
  .  .. . . . . . . .  معروف شدند.

پ)مورخان مسلمان سال نهم هجرت
  را  .. .. . . . .  .  .
  می نامند.

ت) یکی از اهرم های دین اسلام
  برای جلوگیری از تراکم ثروت و تضاد های  طبقاتی .. . . . .. . . . .  است.

8

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه
  دهید

الف)نبرد احد در چه سالی روی
  داد؟ در این جنگ چند نفراز امسلمانان به شهادت رسیدند؟

ب) چه کسانی  در جریان جنگ احد به دفاع از رسول اکرم
  پرداختند؟

پ)در جریان جنگ احزاب حفر خندق
  در اطراف مدینه  به پیشنهاد چه کسی صورت
  گرفت؟

ت) مهم ترین کشور هایی  که درسال هفتم هجری به اسلام دعوت شدند چه
  کسانی بودند؟

ج) دو تن از دانشمندان یهود
  که که به اسلام گرویدند چه نام داشتند؟

9

از جدول سمت چپ گزینه
  مناسب را انتخاب کنید و شماره ی آن را در پاسخنامه وارد کنید

الف)صلح
  حدیبیه

ب)حجه الوداع

پ)آخرین غزوه ی
  پیامبر

ت)از اهرم های دین
  اسلام برای جلوگیری از تراکم ثروت

 و تضاد های طبقاتی

ث)یکی از طوایف یهود
  که در مدینه ساکن بود.

1-بنی نضیر

2- تحریم ربا

3- آخرین سفر جنگی پیامبر

4-فتح مبین

5-آخرین حج پیامبر

6- تبوک

10

اقدامات پیامبررا برای تاسیس
  حکومت الهی بنویسید.

11

 تلاش اصلی پیامبردر دوران تشکیل امت واحده ی
  دینی درچه جهتی بود؟

12

چرا پیامبر میان مسلماتان
  پیمان برادری بست؟

13

اهداف اصلی پیامبر از نبرد با
  مشرکان چه بود؟غزوات مهم پیامبر را نام ببرید.

14

تدابیر ویژه ی پیامبر رادرجنگ
  احدبنویسید.

15

  نبرد خندق چه نتایج مهمی به دنبال داشت؟

16

دلایل دشمنی وتوطئه های یهود
  راعلیه اسلام وپیامبر بنویسید.

17

چند نمونه از توطئه های
  یهودیان را علیه مسلمانان بنویسید. 
  پیامبر در مقابل این توطئه ها چه اقداماتی انجام داد؟

18

منافقان چه کسانی بودندوچه
  توطئه های ی علیه اسلام انجام دادند؟

19

 رفتار پیامبر با منافقان چگونه بود؟

20

-صلح حدیبیه چه نتایجی داشت؟

21

پیامبر در جریان فتح مکه به
  چه نکاتی توجه داشت؟

22

اصطلاح طلقاءرا توضیح دهید.

23

 غزوه ی تبوک چه نتایجی داشت؟

24

پیامبر برای استقرار عدالت
  وبرابری اجتماعی از چه شیوه هایی سود برد؟

25

پیامبر در آخرین حج خود به چه
  مسایلی توجه کرد؟

26

گرایش عمومی به اسلام وگسترش
  قلمرو مسلمانان چه مشکلاتی را برای جامعه ی اسلامی بوجود آورد؟

27

پیامبر درآخرین خطبه ی
  خودبرای رهایی مسلمانا ن از گم گشتگی وضلالت دو میزان وراهنما معرفی کرد  آن دو را نام ببرید .

 

درس چهارده

1

پس از رحلت پیامبر در
  راس گروهی از انصار که مدعی خلافت و جانشینی پیامبر بودند  چه کسی قرار داشت؟

الف) سعد بن معا
  ذ              ب)قیس بن سعد     ج) سعد بن عباده              د)عبدالله بن حنظله

2

چه گروهی پس از رحلت پیامبر
  با طرفداری ازشعار امامت و ریاست از آن قریش است،انتخاب جانشین را را حق انحصاری
  قریش می دانستند؟    الف) گروهی از انصار         ب) گروهی از مهاجران     ج)گروهی از اوسیان       د) گروهی از خزرج

3

کدام یک از افراد زیر پس از
  رحلت پیامبر از طرفداران  خلافت و امامت
  علی بن ابی طالب نمی باشد؟

الف)سلمان فارسی       ب)ابوذر غفاری    ج) سعد بن عباد       د)عمار یاسر

4

مسلمانا ن در عهد خلافت
  ابوبکر در کدام جنگ نخستین ضربه را به نیروهای مرزبان ایرانی وارد کردند؟

الف)نبرد جسر      ب)نبرد قادسیه     ج)نبرد نهاوند      د)نبرد ذات السلاسل

5

کدام گزینه در مورد جزیه درست
  است؟

الف)ما لیاتی است که که توسط
  حکومت اسلامی از مردم گرفته می شد  .   ب) سهم حکومت اسلامی از غنایم جنگ گفته می
  شد.

د)مالیاتی سرانه بود که  حکومت اسلامی از اهل کتاب می گرفت              د)سهم مجاهدان اسلام از غنایم جنگی  گفته می شد.

6

درستی و نادرستی عبارات زیر
  را مشخص کنید.

الف)خلیفه ی اول همزمان با
  دفع  فتنه ی اهل رده خالد بن ولید را را
  با لشکری به شام گسیل داشت.

ب)مقدمات فتوحات مسلما نان در
  جبهه ی ایران  و روم در عهد خلافت ابوبکر
  فراهم شد.

پ)امام علی (ع) گروهی که در
  جدال حق و باطل کناره گیری کردند و و با سکوت خود عملا جبهه ی باطل را تقویت
  کردند قاسطین نامید.

ت)در پایان جنگ جمل ماجرای
  حکمیت  پیش آمد.

ث) خوارج با شعار خونخواهی
  عثمان از سپاه امام علی جدا شدند و آن حضرت را تکفیر نمودند.

ج)ابوبکر در در اجتماع سقیفه
  با حمایت عمر بن خطاب و ابوعبیده جراح امر خلافت را بر عهده گرفت.

7

به سئوالا زیر پاسخ کوتاه
  دهید.

الف)نخستین در گیر ی های
  اعراب مسلمان با حکومت ساسانی در عهد خلافت چه کسی  روی داد؟

ب) دو نبرد سرنوشت ساز و حساس
  مسلمانان در مقابل حکومت ساسانی نام ببرید.

پ)نخستین جنگ داخلی در زمان
  خلافت علی (ع) چه نام داشت؟

ت)دو تن از سرداران امام علی
  (ع) که پس جنگ صفین به توسط ایادی معاویه به شهادت رسیدندچه نام داشتند؟

ث)ماجرای حکمیت  در پایان کدام جنگ پیش آمد؟

ج)کدام یک از یاران پرهیز کار
  پیامبر با انتقا د از سیاست های اقتصادی خلیفه ی سوم (عثمان ) خواستار توزیع
  عادلانه ثروت های عمومی در جامعه ی اسلامی بود.؟

8

در جای خالی کلمه ی مناسب
  بنویسید

الف)امام علی (ع)بنی امیه را
  که دشمن آزادی و عدالت بودند ، ................. نامید.

ب)جنگ جمل را در زمان خلافت
  علی (ع) ................... و ..................... برپا کردند

پ)ابوبکر در آغاز خلافت خود
  با  فتنه ی ...
  ......................  روبرو شد.

ت) مسلمانان نخستین با ر در
  زمان خلافت ..............قدم به خاک اروپا گذاشتند.

9

از جدول سمت چپ گزینه ی مناسب
  را انتخاب کنید و در پاسخنامه بنویسید.

الف) خلیفه ی سوم به دلیل
  سخنان تندش وی را به ربذه تبعید کرد.

ب)امام علی برای مقابله با
  خراب کاری های ایادی معاویه مرکز خلافت را به

 آن جا منتقل کرد

پ)با قتل این پادشاه ساسانی
  در مرو حکوت ساسانی منقرض شد.

ت)خلیفه ی دوم توسط این
  ایرانی ناراضی به قتل رسید.

ث)با شعار لاحکم الا الله از
  سپاه امام علی جدا شدند و اورا تکفیر نودند.

1-قاعدین

2- ابولولو

3- خوارج

4-خسروپرویز

5- کوفه

6- یزدگرد سوم

7- مکه

8- ابوذر غفاری

10

پس ازرحلت پیامبر (ص)مردم در
  مورد جانشینی آن حضرت به چه گرو هایی تقسیم شدند؟

11

ابوبکر در سقیفه با پشتیبانی
  چه کسانی امر خلافت را به عهده گرفت؟

12

چه عاملی در سقیفه  موجب تقویت گروه قریش واختصاص خلافت به
  ابوبکر گردید؟

13

مسئله ی از دین برگشتگی در
  زمان ابوبکر به چه صورت هایی نمایان شد؟

14

مسلمانان  نخستین ضربه را به نیروهای مرزبان ایرانی در
  دوره ی خلافت چه کسی و در کدام نبرد وارد کردند؟

15

اصطلا حات مقابل را توضیح
  دهید.   الف:اهل ذمه           ب:قاسطین            ج:جزیه

16

علل عمده ی پیشرفت مسلمانان
  در جبهه ی شام ومصر چه بود؟

17

یاران پرهیز کار پیا مبر
  مانند ابوذر غفاری چه انتقاداتی به سیاست های اقتصادی خلیفه سوم (عثمان)داشتند؟

18

 امام علی(ع)در با زسازی واحیای روش حکومت
  پیامبر واستقرار عدالت اجتماعی با چه دشواری هایی روبرو بود؟

19

 قاعدین چه کسانی بودند رقتار امام علی باآنان
  چگونه بود؟

20

نخسبین اقدامات امام علی در
  آغاز خلافت چه بود؟

21

 بهانه ی طلحه و زبیر  از برپایی این جنگ جمل علیه امام علی چه بود
  ؟نتیجه ی جنگ چه بود؟

22

علت انتقال مرکز خلافت از
  مدینه به کوفه توسط امام علی چه بود ؟

23

اشرافیت بنی امیه به چه
  دلایلی با خلافت علی(ع)به ستیز ودشمنی برخا ستند؟

24

نبردهای سه گانه ی دوران
  خلاغت علی(ع)را نام ببرید. این جنگ ها میان امام علی و چه جریان هایی روی داد؟

25

خوارج چه کسانی بودندو رفتار
  امام علی با آنان چگونه بود؟

 

درس پانزده

1

نخستین قیام به خونخواهی امام حسین را چه
  گروهی بر پاکردند؟

 الف) جمعی از مردم مدینه       ب) جمعی از مردم کوفه     ج) جمعی از مردم مکه      د)جمعی از مردم بصره

2

مهم ترین جنبش ضد اموی در دوران فترت توسط
  چه کسی برپا شد؟

الف) 
  توابین          ب)مختار         ج)عبدالله بن زبیر           د)زید بن علی

3

کدام سیاست مختار موجب رنجش اشراف کوفه از
  وی شد؟                                                                                                                     الف) قتل عاملان واقعه ی عاشورا    ب)دشمنی وی با عبدالله بن زبیر      ج)تکیه کردن او بر ایرانیان      د)سیاست نژادپرستانه مختار

4

در جای خالی  کلمه ی مناسب بنویسید.

الف) بارز ترین اقدام
  معاویه برای تغییر خلافت به سلطنت؛ ....... ............. . . . . ..خلافت بود.

ب)پس از یزید
  پسرش     . . .. . . . .  . به خلافت رسید.

پ)سردار خونریز عبد
  الملک مروان که در تثبیت  و تداوم خلافت
  وی نقش مهمی داشت ؛ ................. بود.

5

درستی ونادرستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف) قیام توابین نخستین قیامی بود که به
  خونخواهی امام حسین توسط جمعی از مردم مدینه بر پاشد.

ب)مختار مردم را به کتاب خدا, سنت رسول
  الله,وگرفتن انتقام اهل بیت دعوت کرد.

پ)نخستین اقدام عمربن عبدالعزیر محدود کردن
  قدرت امیران و کارگزاران اموی بود.

ت)آخرین خلیفه ی قدرتمند اموی  هشام بن عبدالملک بود.

6

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف)نخستین صحنه ی حضور ایرانیان در یک
  جنبش ضد اموی کدام قیام بود؟

ب)بر اساس چه تفسیری ازدین مبارزه  و مخالفت با حکومت اموی امری خلاف شرع محسوب
  می شد؟

پ)مسلمانان دردوره ی خلافت چه کسی وارد
  اندلس شدند؟

ت)مهم ترین بحرانی خلافت اموی  با آن مواجه بود چیست؟

ث) یکی از ویژگی های قیام مختار چه بود؟

7

با توجه به جدو ل سمت چپ گزینه ی مناسب را
  انتخاب کنید

الف)در این واقعه گروه زیادی از مردم مدینه
  از جمله 700تن از قاریان قرآن و 80تن از صحابه کشته شدند.

ب)فرمانده سپاه مختار در نبرد با نیرو ها ی
  اموی

پ)رهبری قیام مردم مدینه در دوران خلافت
  یزبد

ت)یکی از دهات عرب که توسط معاویه جذب شد.

1-زیاد ابن ابیه

2-قیام توابین

3- واقعه ی حره

4-عبدالله بن حنظله

5-ابراهیم فرزند مالک اشتر

6- محمد حنفیه

8

معاویه در دوران خلافت خود چه اهداف عمده
  ای را دنبال می کرد؟

9

معاویه برای رسیدن به اهداف
  خود از چه روش های استفاده می کرد؟

10

معاویه از سیاست بدگویی به امام علی چه
  هدفی را دنبال می کرد؟

11

معاویه برای انتخاب یزید به جانشینی خود از
  چه ابزاری استفاده کردو چه کسانی از پذیزش خلافت یزید خودداری کردند؟

12

سه جنایت بزرگی که در دوره ی خلافت یزید
  صورت گرفت کدامند؟

13

هدف امام حسین از قیامش بر
  اساس وصیت نامه ی آن حضرت چه بود؟

14

چه وقایعی در دوران فترت
  (دوران پس از معاویه ی دوم)ارکان  دولت
  اموی را لرزاند؟

15

مختار مردم را به چه اموری دعوت می کرد؟

16

باتوجه به ویژگی قیام مختار
  علت شکست اورا در نبرد با نیروهای عبدالله بن زبیرتوضیح دهید.

17

اقدامات واصلاحات عمر بن
  عبدالعزیزرا بنویسید.

18

فتوحات مسلمانان را در دوره ی ولید بن عبدالملک بنویسید.

19

به چه دلیل منطقه ی خراسان در اواخر بنی امیه برای قیام علیه
  خلافت اموی آماده بود؟

20

عباسیان با استفاده از چه عواملی توانستند گروه های مختلف ناراضی
  به سوی خودجلب کنند؟

21

روش تبلیغ داعیان عباسی چگونه بود؟

22

 علل بحران مشروعیت خلافت
  امویان چه بود؟

 

درس شانزده

1

کدام
  گزینه در مورد سفاح درسنت نمی باشد؟ 
  الف) اولین خلیفه ی عباسی بود. 
  ب) بر اندازی امویان از اقدامات اوست

ج)انحصا ری کردن خلافت در خاندان عباسی در دوره ی وی انجام
  شد.    د) مرکر خلافت را از هاشمیه به
  بغداد منتقل کرد.

2

کدام مورد از اقدامات منصور نیست؟

 الف)قتل ابومسلم        ب)فتح طبرستان   ج)سرکوب مدعیان خلافت در خاندان عباسی      د)قتل عام برمکیان

3

تسلط ترکان بر دستگاه خلافت عباسی از زمان خلافت چه کسی  آغاز شد؟

الف) هارون   
  ب)مامون      ج) متوکل     د)معتصم

4

صاحب الدعوه لقب کدام یک از افراد زیر می باشد؟  سفاح   
  ب)زید بن علی    ج) ابومسلم     د) منصور

5

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف)مهم ترین خطری  که
  حکومت عباسیان را در آغاز تهدید می کرد مسئله ی ............. بود.

 ب)امام هفتم به سبب کثرت
  زهد به ............. .... مشهور بود.

پ) عمیق ترین ونگران کننده ترین مشکلی که خلافت عباسی  را تهدید می کرد........................
  بود.

6

درستی  و نادرستی عبارات
  زیر را مشخص کنید.

الف)در دوره ی منصور دستگاه دیوانی نیرومندی  به کمک ایرانیان تاسیس شد.

ب)دوران خلافت هارون اوج شکوفایی اقتصاد و فرهنگ محسوب می شود.

پ)کنار
  گذاشتن اعراب از سیاست  توسط منصورموجب
  شورش مردم عراق و انتخاب ابراهیم بن مهدی به خلافت گردید.

 ت)امامان شیعه در برخورد
  با حکومت عباسیان رویکرد مبارزه ی مسلحانه را بر گزیدند

ث)سال های امامت امام هادی معاصر با استیلای ترکان و دوران خلافت
  متوکل بود.

7

از جدول سمت چپ گزینه مناسب را انتخاب کنید

الف) بنیان گذار خلافت امویان اندلس

ب)امین آل محمد

پ)از مشاوران و وزیران ایرانی مامون

ت)از تحولات خلافت عباسی در دوره ی مامون

 

1- اتکا بر ایرانیان

2-سفاح

3-عبد الرحمان

4- ابومسلم

5-فضل بن سهل

6)ورورد ترکان به دستگاه خلافت

8

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) نخستین خلیفه عباسی چه نام داشت؟

ب) نخستین حکومت های مستقل در زمان خلافت چه کسی از پیکره ی خلافت
  اسلامی جدا شدند؟

پ) عبد صالح وکاظم 
  ازالقاب کدام امام است؟

ت) با خلافت معتصم چه تغییری در روش خلافت عباسی آغازشد؟

ث)خلا فت عباسی توسط چه کسی از بین رفت؟

ج)امام هادی به دستور کدام خلیفه عباسی  به شهادت رسید؟

چ)به دستور کدام خلیفه ی عباسی یارگاه امام حسین (ع) و دیگر شهدای
  کربلا را ویران کردند ؟

0

در زمان خلافت سفاح چه
  اقدامات مهمی انجام شد؟

11

در زمان خلافت منصور خلافت
  عباسی عمدتا با چه تهدیداتی مواجه بود؟

12

القاب ابومسلم خراسانی چه بود وعلت قتل ابومسلم به دستور منصور چه
  بود؟

13

در زمان خلافت منصورچه
  اقداماتی انجام شد؟

14

عوامل رونق وشکوفایی اقتصاد
  وفرهنگ در دوره ی خلافت هارون جه بود؟

15

دوران خلافت مامون با چه
  تغییراتی در روش خلافت عباسی آغاز شد؟

16

مامون با چه اقداماتی عملا اعراب رااز صحنه ی سیاست کنار گذاشت؟

17

اقدامات
  مامون درانتقال مرکز خلافت به مرو وانتصاب امام رضا به ولیعهدی  چه واکنشی در میان اعراب برانگیخت؟

18

رهبران جنبش شیعه برای تداوم
  مبارزات حود درمقابل عباسیان چه رویکردهایی از خود نشان دادند؟

19

در زمان امام صادق جامعه ی اسلامی با چه تهدیداتی روبرو بود؟امام
  صادق برای مفابله با این تهدیدات چه شیوه ای در پیش گرفت؟

20

امام رضا با چه شرایطی
  ولایتعهدی مامون را پذیرفت؟  

21

علت نگرانی دستگاه خلافت در زمان امام
  عسکری چه بود؟

22

مورخان شیعه تاریخ زندگی حضرت
  مهدی را به چه د.ره هایی تقسیم کرده اند؟

23

علل انحطاط خلافت عباسی چه
  بود؟

 

درس 
  هفده

1

کدام  گزینه در مورد سنباد
  درست نمی باشد؟

 الف)سردار زردشتی ابومسلم
  بود.   ب) به خونخواهی ابومسلم قیام کرد.

ج) به قیام خود جنبه ی ضد اسلامی داد.   د)مدعی اصلاح آیین زردشتی بود.

2

کدام گزینه در مورد نبرد دیرالعاقول درست
  است؟

الف)میان یعقوب و طاهریان رخ داد وبه پیروزی
  یعقوب پایان یافت.   

  
  ب) میان موفق و یعقوب رخ داد ونتیجه ی آن غلبه ی موفق بود

ج)میان عمرولیث و امیراسماعیل رخ داد و
  نتیجه ی آن شکست عمرولیث بود.

 د)میان خلیفه و عمرولیث رخ داد – شکست عمرولیث

3

کدام امیر طاهری به کشاورزی و اصلاح امر آبیاری و تقسیم آب اهمیت
  می داد؟

الف) طاهر بن حسین  
  ب)محمدبن طاهر    ج) عبداللهبن
  طاهر      د)طاهرذوالیمینین

4

کانون اولیه شورش های شیعی 
  ایرانیان علیه امویان کجا بود؟

ف)خراسان   ب) بغداد    ج) بصره      د) کوفه

5

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف)نهضت سیاجامگان خراسان 
  به رهبری .......... .....شروعی برای آزادی ایران از حاکیت سیاسی امویان
  بود

ب) نخستین حکومت نیمه مستقل ایرانی را .... ................
  تاسیس کرد.

پ)اختلاف
  میان امیر اسماعیل سامانی  و عمرولیث
  صفاری بر سر ... .  ..  .. . . سرانجام به شکست ... .. .. ......
  تمام شد.

ت)دوره ی طلایی حکومت طاهریان در عصر ........ .. . . . ...
  .  بود.

6

درستی و نادرستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف)سرزمین
  طبرستان کانون مناسبی برای ادغام انگیزه های دینی و اسلامی  و تمایلات استقلال طلبانه ی ایرانیان بود.

ب)افرادی مانند مازیار در پی ایجاداشرافیتی جدید و نفوذ در دستگاه
  خلافت بودند.

پ)مطوعه گروهی بودند که به طرفداری از خوارج سیستان بر خاستند.

ت)حکومت خراسان از طرف مامون  به طاهر ذوالیمینین واگذار شد.

ث)به آفرید از رهبران جنبش های سیاسی –اجتماعی ایرانیان بود که مدعی
  پیامبری بود.

7

از جدول سمت چپ گزینه مناسب را انتخاب کنید

الف)به دنبال ایجاد حکومتی
  مانند ساسانیان بود.

ب)صاحب الزنج

پ)به جنجگویان داوطلب در
  سرزمین سیستان می گفتند.

ت)دستور داد کتابی  در احکام قنات ها تدوین کنند

ث)خود را سوشیانت معرفی کرد

 

1-المقنع

2- مطوعه

3-مازیار

4-رهبر قیام زنگیان

5-عبدالله بن طاهر

6-رهبر سفید جامگان

7-اسحاق ترک

8- سردار زردشتی ابومسلم بود.

8

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه
  دهید.

الف)به آفرید در حدود خواف و
  نیشابور چه ادعایی مطرح کرد؟

ب) چه کسانی به دنبال ایجاد
  حکومتی مانند حکومت ساسانیان بودند؟

پ)طاهر با چه اقدامی ادعای
  استقلال کرد؟

ت)چه کسی به حکومت مستقل
  صفاریان در خراسان پایان داد؟

ث) عیاران غالبا از چه طبقاتی
  بودند؟

ج) نقطه ی شروع آزادی ایران
  از حاکمیت امویان چه بود؟

چ)مطوعه چه کسانی بودند؟

ح)یعقوب لیث تحت چه عنوانی به
  کابل و حدود سند لشکرکشی کرد؟

خ) کدام اقدام یعقوب لیث موجب
  تیرگی روابط یعقوب وخلیفه شد؟

9

به چه دلیل  در عراق مجالی برای برای گسترش وتبدیل جنبش
  های شیعی به یک نهضت فراگیر فراهم نبود؟

10

جنبش های سیاسی – اجتماعی ایرانیان در زمان
  عباسیا ن بر چه دیدگاه هایی استواربود؟

11

چه کسانی در عصر عباسیان کوشیدند باتلفیق مذاهب قدیم ایران باستان
  مذاهب جدیدی بوجود آورند؟علت شکست این افراد در اقداماتشان چه بود؟

12

علت شکست تکاپو های افرادی
  مانند مازیار و مرداویج برای  تاسیس
  حکومتی مانندحکومت ساسانیان چه بود ؟

13

فعالیت های سیاسی طاهریان وسامانیان براساس  چه دیدگاهی بود؟

14

اقدامات عبدالله بن طاهر در زمینه ی کشاورزی چه بود؟

15

چه عواملی موجب انحلال حکومت
  طا هریان شد؟

16

چه عاملی در پیدایش اندیشه های استقلال جویی وآزادی خواهی در میان
  مردم سیستان موثربود؟

17

عیاران غالبا از چه طبقه ای بودند وچه خصوصیاتی داشتند؟

18

ویژگی مرحله ی اول فرمانروایی یعقوب لیث را توضیح دهید

 

درس هیجده

1

از زمان خلافت چه کسی حکومت شهر های ماورالنهر به سامانیان داده
  شد؟

الف) هارون      ب)
  معتصم     ج) مامون     د) متوکل

2

کدام عامل موجب هرج و مرج و نابسامانی در ارکان حکومت سامانی شد؟

الف)درگیر های مداوم باخلافت عباسی                   ب)تضاد میان دیوانسالاران
  ایرانی و سپه سالاران ترک  

 ج)درگیری با علویان
  طبرستان                              د)
  شورش های مکرر مردم علیه حکومت سامانی

3

کدام گزینه در مورد روند اسلامی شدن ایالات ساحلی دریای خزر
  نادرست است؟

 الف)روند اسلامی شدن این
  نواحی به تدریج صورت گرفت.  

 ب)سادات علوی با سکونت در
  این نواحی به نشر و ترویج اسلام پرداختند

ج) روند اسلامی شدن این نواحی 
  به صورت مسالمت آمیز صورت گرفت.  
 

  د) اقدامات طاهریان و
  سامانیان در گسترش اسلام در این مناطق نقش مهمی داشت.

4

معروف ترین امیر علویان طبرستان پس از مرگ حسن بن زید کدام است؟

الف) محمد بن زید       ب)
  داعی صغیر       ج) ناصر کبیر      د)حسن بن قاسم

5

در حای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف)سامانیان نسب خود را به 
  ....... . .. . . ... می رساندند.

ب)سامانیان اساس حکومت خود را بر   اطاعت و تبعیت از ...         . 
  .. .... قرار دادند.

پ )دوران  امارت مرداویج
  در کشاکش و نبرد با ................ و ................... سپری شد.

6

درستی و نادرستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف)حکومت غزنویان  برای
  همیشه به حیات آل بویه خاتمه اد.

ب)مرداویج با به خدمت گرفتن غلامان ترک سپاهی قدرتمند مرکب از
  سپاهیان گیل و دیلم تشکیل داد.

پ)حسن بن قاسم (داعی صغیر)با اخراج حکام وابسته ی طاهری از
  طبرستان حکومتی مستقل در طبرستان تاسیس کرد.

ت) امیران سامانی  در کار
  ها از نظرات  صاحب نظران و دانشمندان
  استفاده می کردند.

ث) امیران سامانی نسبت به پیروان ادیان و ملل مختلف با خشونت
  رفتار می کردند

7

از جدول سمت چپ گزینه مناسب را انتخاب کنید

الف)امیر اسماعیل سامانی

ب)در صد احیای شاهنشاهی ساسانیان بود.

پ)عضدالدوله

ت)آخرین امیر علویان طبرستان

1- حسن بن زید

2-قدرتمند ترین امیر آل بویه است

3-حسن بن قاسم

4-بنیان گذار واقعی حکومت سامانی است.

5- مرداویج

6-خلافت عباسی را احیا کرد.

8

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف)آخرین امیر علویان طبرستان چه کسی بود؟در جنگ با چه کسی کشته
  شد؟

ب)قدر تمندترین حکومت ایرانی در قرن جهارم هجری چه نام داشت؟

پ)ساکنان طبرستان برای شورش علیه حکام طاهری چه کسی را به رهبری
  برگزیدند؟

ت)چه کسی برای اولین بار از طرف خلافت عباسی لقب ملک گرفت؟

ث)دولت آل بویه توسط چه کسانی بنا نهاده شد؟

9

ا ستخدام غلامان ترک توسط سامانیان جگونه زمینه ی ضعف این دولت را
  فراهم کرد؟

10

علل ضعف وانقراض حکو مت
  سامانی چه بود؟

11

چه چه دلیل تلاش های فاتحان عرب برای تسخیر نظامی ایالات ساحلی
  دریای خزر به جایی نرسید؟

12

چگونگی روند اسلامی شدن ایلات
  ساحلی دریای خزر را توضیح دهید.

13

علت شورش ساکنان طبرستان علیه
  حکام طاهری چه بود ؟

14

حسن بن زید جه اقداماتی در طبرستان انجام داد؟

15

علت شهرت ناصر کبیر چه بود؟

16

ویژگی های حکومت مرداویج چه بود؟

17

چه عاملی مرداویج  را به قیام علیه خلافت عباسیان کشاند؟

18

به چه دلیل  فتح بغداد
  توسط آل بویه در تاریخ ایران دارای اهمیت خاصی است؟

19

دلایل شهرت ویژه ی عضدالدوله
  در تاریخ ایران واسلام چه بود؟

21

در دوران عضدالدوله چه
  اقداماتی انجام شد؟

22

دلایل ضعف آل بویه را پس از
  عضدالدوله بنویسید.

 

درس نوزده

1

کدام گزینه در مورد حکومت
  غزنوی درست نمی باشد؟

الف) حکومتی  است که البتگین بنیان گذاشت و به علت انتساب
  به شهر غزنه غزنوی نامیده شد.

ب)توجه بیش از حد غزنویان به
  هند موجب غفلت آنان از قدرت یابی سلجوقیان در خراسان گردید.

پ)شکست غزنویان درنبرد
  دندانقان به حاکمیت غزنویان در خراسان پایان داد.

ت)در قرن ششم هجری خوارزمشاهیان
  آخرین بقایای حکومت غزنو یان را ازبین بردند.

2

مهم ترین متن تاریخی دوران
  سلطنت مسعود غزنوی کدام است؟

الف) تاریح جهانگشا      ب)تاریخ بیهقی       ج)تاریح بیهقی     ئ) جامع التواریخ

3

کذام گزینه در مورد نبرد
  ملازگرد درست نمی باشد؟

الف)یکی از رویداد های
  مهم  دوره ی فرمانروایی الب ارسلان است.

ب) نبرد ملازگردمیان سلطان
  سنجر و قبایل قراختایی رخ داد.

پ)در این نبرد سپاه بیزانس از
  سلجوقیان شکست خورد.

ت)این نبرد زمینه را برای
  مسلمان شدن مردم آسیای صغیر فراهم کرد.

4

مشهور ترین فرمانروای سلجوقی
  پس از ملکشاه چه کسی بود؟الف)سلطان سنجر    
  ی)تکش    ج) آلب ازسلان        د) طغرل

5

در جا ی حالی کلمه ی مناسب
  بنئیسید.

الف)یکی از مسائل مهم دوره ی
  حکومت غزنویان  لشکرکشی های گسترده به .
  . .  .. . . . . . .  .. بود.

ب)وزیر برحسته ی طغرل  .. .. . . . . . . . .. .  . بود.

پ) زمینی که از سوی سلطان
  سلحوقی به فرماندهان نظامی داده می شد ......... .. . . .. .. . . نامیده می شد.

ت) با از بین رفتن بقایای حکومت . .... . .
  . ...... توسط سلطان مجمد خوارزمشاه مغولان با خوارزمشاهیان همسا یه شدند.

6

درستی و نادرستی غبارات زیر
  را مشخص کنید.

الف)پس از استقلال کامل حکومت
  غزنوی توسط محمود خلیفه ی عباسی به نام القادربالله حکومت او را تایید کرد.

ب)اصرار مسعود غزنوی برسیاست
  حمله به هند در نهایت به زیان حکومت غزنویان تمام شد.

پ)یکی از رویداد های مهم
  حکومت ملکشاه جنگ او با امپراتوری بیزانس است.

ت)در زمان ملکشاه مرو به
  پایتحتی برگزیده شد.

ث)ستجر با شکست قراختاییا ن  برماوراء النهر مسلط گردید.

ج)حکومت سلجوقی در نهایت به
  دست خوارزمشاهیان به پایان رسید.

7

با توجه به جدول سمت چپ گزینه
  ی مناسب را انتخاب کنید

الف)از رویداد های مهم دوره
  حکومت ملکشاه می باشد.

ب)این شیوه موجب کاه شوابستگی
  فرماند هان نظامی به حکومت سلجوقی شد.

پ) اورابنیان گذار واقعی
  حکومت خوارزمشاهی دانسته اند.

ت)از جمله پدریانی که به دستور
  سلطان مسععود به دار آویخته شد.

 

1-قطب الدین محمد

2-خواجه ابوعلی میکال

3-اقطاع

4-تکش

5-رویایی با خلافت عباسی

6-شکست روم شرقی در ملازگرد

8

یه سئوالات زیر پاسخ کوتاه
  دهید

الف)؟دلیل انتساب  حکومت غزنوی به این نام چیست؟

ب)حکومت غزنوی توسط چه کسی
  استقلال کامل دست یافت؟

پ)مسعود غزنوی به چه اتهامی
  ترتیب بر دار کردن ومصادره ی اموال حسنک وزیر راداد؟

ت)چه کسانی آخرین بقایای
  حکونت غزنوی را از بین بردند؟

ث)کدام نبرد به حاکمیت غزنوی
  در خراسان پایان داد؟

ج)به چه دلیل طغرل در نیشابور
  در صدد جلب حمایت خلیفه ی عباسی بر آمد؟

چ)ملکشاه با کمک چه کسی  توانست پایه های حکومت خود را تحکیم بخشد؟

ح)علت ناکامی سلطان محمد
  خوارزمشاه در لشکر کشی به بغداد چه بود؟

خ)دولت خوارزمشاه چگونه با
  دولت مغول همسایه شد؟

9

منظور از عصر ترکان در تاریخ
  ایران چیست؟

10

تا حدود قرن ششم میلادی وضعیت
  ترکستان از نظر سیاسی چگونه بود؟

11

چه عواملی راه را برای ورود
  ترکان به قلمرو سامانیان وجهان اسلام باز کرد؟

12

حکومت غرنوی چگونه تاسیس شد ؟

13

محمود غزنوی با استفاده از چه
  شرایطی در جنگ با حکومت های همسایه پیروز شد و قلمرو حکومت غزنوی را گسترش داد؟

14

لشکرکشی به هند از چه جهاتی
  برای حکومت غزنوی اهمیت داشت؟

15

حملات غزنویان به هند چه پی
  آمدهایی به دنبال داشت؟

16

مهم ترین متن تاریخی مربوط به
  دوره ی فرمانروایی مسعود غزنوی چیست؟

17

کارگزاران حکومت غرنوی دردوره
  ی سلطنت مسعود به چه گروهایی تقسیم می شدند؟

18

اصرار مسعود غزنوی برادامه ی
  سیاست حمله به هند چگونه به زیان حکومت غزنوی تمام شد؟

19

سلحوقیان با استفاده از چه
  شرایطی برقدرت وقلمرو خود افزوده وبر خراسان مسلط شدند؟

20

-جنگ ملاذ گرد را توضیح دهید.

21

پیروزی سلجوقیان در نبرد ملازگرد
  چه پی آمد هایی داشت؟

22

در دوره ی ملکشاه  برای حفظ وگسترش حاکمیت سلجوقیان در آسیای
  صغیر وشام چه اقدامی صورت گرفت؟

23

روابط ملکشاه سلجوقی وخلافت
  عباسی چگونه بود؟

24

عوامل ضغف حکومت سلجوقی چه
  بود؟

25

اتابکان چه کسانی بودند؟رسم
  اتابکی چگونه موجب ضعف دولت سلجوقی شد؟

26

اقطاع چیست؟این شیوه موجب چه
  مشکلاتی برای حکومت سلحوقی شد؟

27

خوارزم به چه منطقه ای گفته
  می شود این منطقه از چه جهاتی اهمیت داشت؟

28

به چه دلیل مورخان تکش
  خوارزمشاه را بنیان گذار حکومت خوارزمشاهی دانسته اند؟

29

علت بروز دشمنی میان خلیفه ی
  عباسی وتکش خوارزمشاه چه بود؟

30

دولت خوارزمشاهی برای مقابله
  با هجوم مغول چه شیوه ای در پیش گرفت ؟نظر مورخان ومحققان در مورد این شیوه
  چیست؟

31

چرا پیروزی های سلطان جلال
  الدین خوارزمشاه در برابر مغولان زود گذر بود؟

 

درس بیست

1

متمدن ترین فبیله ی ساکن
  ترکستان  که مغولان با کمک آنان سازمان
  خکومتی خود را بهبود بخشیدند چه نام داشتند؟

الف) ترکان قرا ختایی      ب)ترکان اویغوری         ج)ترکان ایلک خانی       د)ترکان غز

2

سپاهیان
  مغول در کدام جنگ از سپاه مصر شکست خوردند؟الف) عین جالوت        ب)دندانقان          ج)ملازگرد            د)قطوان

3

مسجد گوهرشاد از یادگار های
  کدام دوره می باشد؟   الف) تیموری      ب)سلجوقی        ج) غزنوی       د)مفول

4

کدام گزینه درمورد شاهرخ درست
  نمی باشد
؟

الف)شاهرخ سیاست  های جنگ طلبانه ی تیمور را کنار گذاشت.

ب)شاهرخ به برقراری امنیت و
  توسعه علم و فرهنگ توجه بیشتری نشان داد.

ج)در دوره ی شاهرخ رجال ایرانی
  در اداره ی امور نقش بیشتری یافتند.

د)شاهرخ پایتخت دولت تیموری
  را از سمرقند به نیشابور منتقل کرد.

5

درستی و نادرستی عبارات زیر
  مشخص کنید.

الف)مغولان از تجربیان اداری
  و حط  ترکان اویغوری استفاده کردند.

ب)نخستین اقدام چنگیز در سال
  های نخست قدرت گیری تصرف ترکستان بود.

پ)جانشین تیمور الغ بیگ بود
  که فردی دانش دوست بود.

ت)تیمور دراواخر به فکر حمله
  به چین افتاد .اما در بین راه در شهر اترار از دنیا رفت.

6

درجای خالی کلمه ی مناسب
  بنویسید.

الف)مغولان مردمی بودند که در
  سرزمین ... .. . . . . .  ..  . . در شمال چین زندگی می کردند.

ب)نخستین کشوری که توجه
  مغولان را به خود جلب کرد ... . . .. . . . . . 
  بود.

پ) غازان خان با کمک مشاوران
  و وزیران ایرانی خود به ویژه . . . . . 
  ..توانست به یک رشته اقدامات اصلاحی بزند.

ت)تیمور پس از هر لشکر کشی ، به
  ..............  پایتخت خود باز می گشت و
  مدتی  را به آسایش و عشرت می گذراند.

7

با توجه به جدول سمت چپ گزینه
  ی مناسب را انتخاب کنید.

الف)تیمور در جنگ با این
  سلطان عثمانی پیروز شد.

ب)روند همسازی مغولان را با
  ایرانیان تسریع کرد.

پ)منگو قاآن وی را مامور کرد
  تا با لشکری تازه نفس عازم ایران شود.

ت)دومین جانشین غازان خان که
  بدون داشتن جانشین از دنیا رفت.

 

1-ابوسعید

2-بایزید

3-الجایتو

4-اسلام آوردن غازان خان

5-هلاکو

6-شکست در عین جالوت

8

الف) نخستین کشوری که توجه
  مغولان به خود جلب کرد کدام کشوربود؟

اب) متمدن ترین قبایل ترک
  ساکن ترکستان که مغولان با کمک آنان سازمان حکومتی خود را بهبود بخشیدند چه نام
  داشتند؟

ب)  مشاوران و وزیران  ایرانی هلاکو را نام ببرید.

پ) .تلاش عمده ی  مشاوران 
  و وزیران ایرانی هلاکوصرف چه اموری می شد؟

ت) غازان  خان با راهنمایی و مشاوره ی چه کسی دست به یک
  رشته اقدامات اصلاحی زد؟

ث) مهم ترین اقدام چنگیز در سال
  های نخست قدرت گیری اش چه بود؟

ج)  دولتی که هلاکو در ایرانی به وجود آورد به چه
  نام مشهور شد؟

چ) هلاکو با بهره گیری از چه
  عاملی تشکیلات حکومتی مستقلی برای خود پایه ریزی کرد؟

ح) تشکیل کدام حکومت ها در
  غرب ایران موجب رانده شدن تیموریان از نیمه غربی ایران شد؟

9

شیوه ی زندگی مغولان چگونه
  بود؟تاپیش از ظهور چنگیر وضعیت آنان از نظر سیاسی چگونه بود؟

10

چنگیز چگونه به فرما نروایی
  مغولستان رسید؟

11

چنگیز چه فنون جدیدجنگی از
  چینی ها آموخت؟

12

مهمترین ماموریت ماموران
  حکومتی مغول در ایران چه بود؟

13

به چه دلایلی منگوفآان  هلاکو را مامور کرد تا با لشکری تازه نفس
  راهی متصرفات غربی مغولان یعنی ایران شود؟

14

لشکر کشی هلاکو به ایران و
  جهان اسلام چه پیامد هایی به دنبال داشت؟

15

نبرد عین الجالوت را توضیح
  دهید.

16

در زمان منگو قا چه قدرت های
  عمده ای حاکمیت مغولان را تهدید می کردند؟

17

دوره ی حکومت غازان خان از چه
  جهاتی در تاریخ ایران عصر مغول اهمیت دارد؟

18

اصلاحات دوره ی غازان خان در
  چه زمینه هایی صورت گرفت؟

19

ا صلاحات دوره ی غازان خان در
  زمینه ی سیاسی چه بود؟

20

اصلاحات دوره ی غازان خان را
  در زمینه ی مالی و کشاورزی بنویسید.

21

چه عواملی زمینه را برای
  انقراض حکومت ایلخانی فراهم کرد؟

22

اوضاع ایران در آستانه ی هجوم
  تیمور چگونه بود؟

23

چه عواملی امکان سلطه ی تیمور
  را بر ایران دو چندان کرده بود؟

24

در زمان فرمانروایی
  شاهرخ  چه دگرگونی هایی در سیاست حکومت
  تیموری به وجود آمد؟

25

توجه ی صرف الغ بیک به مطا لعه وتحقیق به
  ویژه در زمینه ی ریاضیات ونجوم چه پیامدی برای دولت تیموری داشت؟

 

درس بیست ویکم

1

کدام
  دیوان زیر نظر وزیر اداره می شئد و مرکز اداری حکومت به شمار می آمد؟

الف)دیوان
  برید        ب)دیوان اشراف       ج)دیوان عرض        د)دوان رسایل

2

رسیدگی به امور مالی  و مشخص کردن درآمدها و هزینه ها از وظایف
  کدام دیوان  محسوب می شد؟

الف) دیوان استیفا       دیوان رسایل        ج)دیوان اشراف     د)دیوان برید

3

تدوین واستخراج تقویم جلالی از
  اقدامات کدام یک از منجمان  می باشد؟

الف)ابو ریحان بیرونی       ب] غیاث الدین جمشید کاشانی         ج)خواجه نصیرالدین توسی        د)عمرخیام

4

کدام گزینه در مورد دیوان
  رسایل درست نیست؟

 الف)ثبت فرمان های حکومتی                     ب)دریافت و ارسال نامه های دولتی  

 ج)زیر نظر وزیر اداره می شد                      د)تهیه ی مقرارات مربوط
  به سپاه

5

در جای خالی کلمه ی مناسب
  بنویسید.

الف)در نظام حکومتی ایران
  برای اداره ی امور کشور یک رشته تشکیلات ادارای به وجود آمد که به هر بخش
  آن  .... .. . ..  وبه کارکنان آن .............. می گفتند.

ب)در سلسله مراتب قدرت در
  ایران ، غالبا پس از امیر  یا
  پادشاه  ... . .  .. . .. قرار داشتند.

پ) رصد خانه ی مراغه را ..
  .  ..............    .. 
  . . با جلب نظر ... .. .. .. .. در نزدیکی مراغه ساخت.

6

درستی و نادرستی عبارات زیر
  مشخص کنید.

الف)دوره ی طلایی تمدن و
  فرهنگ شامل قرون ششم تا نهم هجری است.

ب)در دوره ی انتقال آن بخش از
  میراث ایران پیش از اسلام که با شرایط جامعه ی جدید ایران همخوانی داشت و به رفع
  نیازها کمک می کرد  جای خود را یافت.

پ)بسیاری از بنیان گذاران
  سلسله های حکومتی وزیران بودند که به تدریج قدرت گرفتند.

ت)موضوع علم فلسفه جهان شناسی
  و هستی شناسی به کمک برهان های عقلی است.

ث)خواجه نصیر الدین توسی و
  علامه حلی از عالمان شیعی در دوره مغول 
  هستند.

ج)بروز بجران دربخش صنعت در
  ایران بعد اسلام مقدمه ی مصائب دیگر هم چون قحطی و مرگ و میر بود.

7

با توجه به جدول سمت چپ گزینه
  ی مناسب را انتخاب کنید.

الف)مرکز تجمع و فعالیت های
  صوفیان

ب) در علم نجوم منبعی ارزشمند
  برای دنشمندان بوده است.

پ)فعالیت های نجومی تیموریان
  در آن جا پی گیری شد.

ت)از نخستین مراکز علم آموزی در دوران بعد
  اسلام بودند.

1- کتابخانه ها

2- رصدخانه ی سمرقند

3-خانقاه

4- قانون مسعودی

5-رصدخانه مراغه

6-قانون ابن سینا

8

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه
  دهید.

الف)دوره ی طلایی فرهنگ و
  تمدن  ایران شامل چه قرونی است؟

ب)مدارس نظامیه توسط چه کسی
  تاسیس شد؟

پ)اقدام مهم عمرخیام در زمینه
  ی نجوم چیست؟

ت)مکتب نقاشی هرات  مربوط به کدام دوره است و نماینده مهم این
  مکتب چه کسی است؟

ث) دوتن از پزشکان مهم ایران
  بعد اسلام را نام ببرید.

ث)در ایران بعد از اسلام  شکل اصلی فعالیت اقتصادی چه بود؟

ج) مهم ترین منبع در آمد دولت
  ها در ایران بعد اسلام چه بود و بیشتر از چه کسانی گرفته می می شد؟

چ) صوفیان و عارفان به چه
  مسئله ای  توجه داشتند؟

ح) مهم ترین مشکل وزیران
  درایران بعد اسلام چه بوده است؟

خ)وجود دو اصطلاح اهل قلم و
  اهل شمشیر در ادبیات سیاسی- تاریخ ایران بیانگر چه موضوعی است؟

ع)  بیشتر ضربه ی ناشی از تحولات سیاسی-
  نظامی  در ایران به کدام بخش از فعالیت
  های اقتصادی وارد می شد ؟                   
 

غ) فعالیت های نجومی در دوره
  ی تیموری در کجا وبه همت چه کسی پی گیری شد؟

9

منظور از دوره ی انتقال در
  تاریخ ایران بعداز اسلام چیست؟

10

ویژگی های فرهنگی وتمدنی
  ایران را در قرون چهارم وپنجم هحری بنویسید

11

چرا تکاپو های تمدنی ایران در
  قرون ششم تا نهم هجری قوت وپویایی دوره ی قبل را نداشت؟

12

نحوه ی اداره ی ایران توسط
  اعراب مسلمان در دو قرن اول هجری چگونه بود؟

13

چه عواملی موجب تغییر وضع
  سیاسی ایران وتشکیل حکومت های محلی مستقل گردید؟

14

مهم ترین سلسله مراتب قدرت
  سیاسی را در ایران دوره ی اسلامی بنویسید.

15

علت اختلاف وزیران وفرماندهان
  نظامی در ایران دوره ی اسلامی چه بود؟

16

علل گسترش تشیع در ایران دوره
  ی مغول چه بود؟

17

مهمترین منبع درآمد دولت ها
  در ایران بعد از اسلام چه بود و چگونه تامین می شد؟

18

کشاورزی در ایران تحت تاثیر
  چه عواملی است؟

20

به چه دلیل زمینه برای رونق
  تجارت وبازرگانی در ایران فراهم بود؟

21

کانون های علمی وآموزشی را در
  ایران بعد از اسلام نام ببرید.

22

مهم ترین مدارس نظامیه  در کدام شهر ها ساخته شد؟

23

چه عواملی به پیشرفت علم نجوم
  در میان مسلمانان کمک کرد؟

24

سر آمدان علم نجوم در ایران
  بعد از اسلام چه کسانی بودند ؟

25

چه عاملی موجب  پیشرفت زیاد 
  علم نجوم در دوره ی مغول شد؟

26

چه عواملی  موجبات تو جه مسلمانان را به مقولاتی مانند
  فلسفه  کلام  فقه وحدیث وتفسیرفراهم ساخت؟

27

علل توسعه ی دانش تاریخ را در
  میان ایرانیان بنویسید.

28

علل توسعه ی دانش جغرافیا در
  میان ایرانیان و مسلمانان چه بود وسه تن از حغرافی دانان ایرانی را بعد از اسلام
  نام ببرید.

29

مهمترین ویژگی این مکتب  نقاشی هرات چه بود ؟

 

درس بیست ودوم

1

کدام
  مورد در باره ی قرون وسطی نادرست  است؟

الف)در
  قرون وسطی شهر نشینی در اروپا رواج داشت.           ب)در قرون وسطا نظام فئودالی
  براروپا حاکم بود.

ج)در قرون وسطا
  مشهورترین قشر جامعه شوالیه ها بودند.     
  د) در قرون وسطا پادشاهان اغلب قدرت زیادی نداشتند.

2

کدام پادشاه اروپایی در قرون
  وسطا  مدرسه ای در دربار خود دایر کرد؟

الف)ژوستی نین     ب)ایوان مخوف       ج)شارلمانی     د)ریچارد شیردل

3

کدام گزینه در مورد سرف ها درست
  نیست
؟

الف) با کار کردن بر روی زمین و زندگی در
  قلعه روزگار می گذاراندند.    ب)سرف به
  معنی رعیت وابسته به زمین است.

ج)از محصول سهم داشتندو از حمایت شوالیه
  های جنگجو بر خوردار بودند.    د)سرف ها
  رعیت پادشاه هم نامیده  می شدند.

4

ریشه های تاریخ بسیاری از ملل
  اروپایی را باید در چه دوره ای جستجو کرد؟

الف)فرون وسطا      ب)رنسانس   ج)قرون جدید       د)قرون باستان

5

در جای خالی کلمه ی مناسب
  بنویسید.

الف) اسقف ها از یک اسقف عالی
  رتبه که ............. نامیده می شد تبعیت می کردند.

ب)ب)بزرگترین پادشاه اروپا در
  قرون وسطا ...... ........ است.

پ)دوره ی قرون وسطا پس از
  انقراض .... .  .. . ..  . به دست اقوام مهاجم  و تصرف شهر رم شروع شد.

ت) در قرون وسطا رعیت بدون
  زمین  .. . .  . . . .. 
  . . . هم می نامیدند.

6

درستی و نادرستی عبارات زیر
  مسخص کنید.

در قرون وسطا در زیر دست
  شوالیه ها رعایا قرار داشتند.

ب)کشیش ها مدتی از زندگی خود
  را درمکانی دور از جامعه به نام  دیر به
  درس خواند می گذراندند.

ب)شوالیه ها اشراف زادگا ن
  قرون وسطا بودند که  علم یا ثروت برایشان
  اهمیت زیادی داشت.

پ)پس از تجریه قلمرو
  شارلمانی  در قسمتی که تا حدودی با کشور
  آلمان کنونی منطبق است  امپراتوری مقدس
  روم بوجود آمد.

ت)ر قرون وسطا در اروپا جنگ
  ها بیشتر دابا دشمنان خارجی بود.

7

با توجه به جدول سمت چپ گزینه
  ی مناسب را انتخاب کنید.

الف)در قرون وسطا تمام عمر
  خودر صرف جنجویی می کردند.

ب)این پادشاه اروپایی در قرون
  وسطا با همراهی پاپ مسیحیت را

در اروپا گسترش داد.

پ)نقش صلیب برچم بعضی از کشور
  های اروپایی از یادگارهای

این دوره است.

ت)تمام کلیسا های اروپا را
  زیر فرمان خود می دانست

1-سر اسقف

2- شوالیه ها

3-شارلمانی

4=پاپ

5-قرون وسطا

6-فودال ها

7-رنسانس

8-ژوستی نین

8

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه
  دهید.

الف) دوره ی قرون وسطا پس از
  چه حادثه ای آغاز شد؟

ب) مشهور ترین قشر جامعه ی
  اروپا در قرون وسطا چه کسانی بودند؟

پ)در قرون وسطا یه رعیت
  وابسته به زمین چه می گفتند؟

ت)-بزرگ ترین پادشاه اروپادر
  نیمه ی اول قرون وسطا چه نام داشت؟

ث) عالی ترین و بالاترین مقام
  مسیحی چه نامیده می شد؟

ج) کلمه ی شوالیه به چه معنا
  است؟

چ) امپراتوری مقدس روم خود را
  وارث چه چیز هایی می دانست؟

ح)یک بنای تاریخی متعلق به
  دوره ی قرون وسطا را نام ببرید.

خ)داستان های رابین هود مربوط
  چه دوره ای از تاریخ اروپا است.

10

مشخصات اصلی تاریخ اروپا را
  در قرون وسطا بنویسید.

11

دوره ی قرون وسطا به چه دوره
  ای گفته می شود؟

12

 دوره ی قرون وسطا چگونه آغاز شد؟

13

در باره ی فئودال ها و
  اختیارات آن ها در قرون وسطی توضیح دهید.

14

درقرون وسطا پادشاه چگونه
  انتخاب می شد وچه ا ختیاراتی داشت؟

15

چرا در قرون وسطا پادشاهان
  اروپا قدرت زیادی نداشتند؟

16

در قرون وسطا شوالیه ها وسرف
  ها به چه کسانی گفته می شدند؟

17

چرا در قرون وسطا به رعیت
  بدون زمین رعیت پادشاه هم می گفتند؟

18

سلسله مراتب جامعه ی فئودالی
  را در قرون وسطا نام ببرید.

19

سلسله مراتب کلیسارا در قرون
  وسطا نام ببرید.

20

در سلسله مراتب کلیسا در قرون
  وسطا اسقف و سر اسقف به چه کسی گفته می شد؟

21

شارلمانی چه اقداماتی انجام
  داد؟

22

پس از مرگ شارلمانی قلمرو او
  چه وضعیتی یافت؟

23

در قرون وسطا چه اقوامی در
  شمال وشرق اروپا مستقر شدند؟

24

پایه های اصلی شکل گیری ملت
  هایی مانندروس ها ‘ مجارها‘ فنلاندی ها ودانمارکی ها  در قرون وسطی چه بود؟

 

درس بیست وسوم

1

کدام گزینه از زمینه های جدال
  مسیحیان اروپایی با جهان اسلام نیست؟

الف)پیشرفت مسیحیان در اندلس                            ب )انتظار ظهور عیسی   

 ج)افزایش جمعیت  و بروز مشکلات اجتماعی            د)اتحاد مغولان با مسیحیان

2

مهم ترین پیامد غارت قسطنطنیه
  در جنگ چهارم صلیبی چیست؟

الف)کاهش جنبه مذهبی جنگ های
  صلیبی                ب) شرکت پادشاهان
  اروپایی در جنگ ها ی صلیبی

ج)تغییر مسیر جنگ های صلیبی
  از خشکی به دریا       د)تلاش صلیبیون
  برای اتحاد با مغولان علیه جهان اسلام

3

مسلمانان در کدام دوره ی جنگ
  های صلیبی موفق به بازپس گیری بیت المقدس شدند؟

الف) حنگ دوم صلیبی      ب)جنگ چهارم صلیبی       ج)جنگ سوم صلیبی      د)جنگ پنجم صلیبی

4

آخرین بنادر و پایگاه های
  صلیبی ها توسط کدام حکومت تصرف شد؟ 

 الف) مملوکان     ب) ایوبیان    ج)آل زنگی    د)فاطمیان

5

در جای خالی کلمه می مناسب   بنویسید.

الف)در جامعه فئودالی رسم  بر این بود که ملک قئودالی برای جلوگیری از
  تجزیه شدن فقط به ..... . . . . . . . . . برسد.

ب) جنگ های صلیبی حدود  ............. طول کشید.

پ) پس از پیروز برق آسای سلجوقیان  در نبرد ............. بر بیزانس، امپراتوری بیزانس از پاپ تقاضای کمک کرد.
 

در هنگام جنگ های صلیبی فلسطین در اختیار .................. بود.
 

6

درستی و نادر ستی عبارات زیر مشخص کنید.
 

الف) شکست مسلمانان در اندلس مسیحیان اروپایی را به گشودن جبهه ی جدید ی علیه مسلمانان ترغیب کرد.
 

پ)در جنگ دوم صلیبی  مسیحیان قسطنظنیه را غارت کردند.

ث)جنگ های صلیبی در نیمه ی   اول قرون وسطا رخ داد.

7

با توجه به جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب کنید
 

الف) ارتش مسیحیان در این جنگ
  اغلب روستائیان و شوالیه ها بودند

ب)در جنگ سوم صلیبی  وی مسیحیان را شکست داد.

پ)این اقدام مسیحیان در قرن هفتم هجری حال
  وهوای جنگ صلیبی را تغییر داد.

ت)کلیسای بیزانس پس از جدایی
  از کلیسای رم بر خود این نام را گذاشت.

1- ارتدوکس

2-اتحاد با مغولان

3- کاتولیک

4-صلاح الدین اوبی

5-شرکت پادشاهان اروپایی در
  جنگ های صلیبی

6- ا لب ارسلان

 

8

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید
 

الف)-مهم ترین نماد مسیحیت   چیست؟

ب) به لشکرکشی مسحیان   اروپایی  به سرزمین های اسلامی برای تصرف   بیت المقدس چه می گویند؟

پ) مسیحیان در کدام جنگ صلیبی   اقدام به تصرف و غارت قسطنطنیه نمودند؟

ت) فرمان جنگ های صلیبی توسط چه کسی و در چه سالی  صادر شد؟
 

ث) پایان دهند گان چنگ های صلیبی چه کسانی بودند؟
 

ج) مدهب مسیحیت در سال 1055م   به چه شاخه هایی تقسیم شد
؟

چ) در نتیجه ی جنگ های صلیبی   آثار کدام فیلسوفان جهان اسلام به لاتین ترجمه شد؟

ح) مسافرت مسیحیان  به بیت المقدس چه نتیجه ی مهمی  به دنبال داشت؟

9

جنگ های صلیبی به چه جنگ هایی   گفته می شود این جنگ هاچند سال طول کشید؟

10

زمینه های جدال مسیحیان اروپایی را با مسلمانان نام ببرید.(علل جنگهای صلیبی)

11

مشکلات اجتماعی اروپا در   آستانه ی جنگ های صلیبی چه بود؟

12

جنگ ملاذگرد چه نقشی در وقوع جنگ های صلیبی داشت؟
 

13

نتیجه ی جنگ اول صلیبی چه   بود؟

14

چرا پاپ فرمان جنگ دوم صلیبی   را صادر کرد؟

15

علت ناکامی  صلیبی ها در جنگ دوم صلیبی چه بود؟

16

جنگ سوم صلیبی  چگونه شکل گرفت ؟علت ناکامی صلیبی ها در این   جنگ چه بود؟

17

اقدام صلیبی ها در جنگ چهارم صلیبی چه بود؟
 

18

پس از جنگ چهارم وپنجم ‘صلیبی   این جنگ ها در چه مسیری قرار گرقت ؟

19

تغییر مهمی که در اواخر جنگ   های صلیبی بین شرق وغرب روی داد چه بود؟

20

در نتیجه ی جنگ های صلیبی   اروپائیان چه بهره هایی از تمدن اسلا می بردند؟

 

درس بیست و چهارم

1

تمرکز قدرت در دست پادشاهان   در عصر رنسانس موجب خرسندی کدام طبقه بود؟

الف) فئودال ها    ب) شوالیه ها       ج) کشاورزان        د)بورژواها

2

کدام گزینه در مورد واسکودوگاما درست نیست؟
 

الف) او توانست سراسر اقیانوس   هند را بگردد.    ب) راه  های هند و اندونزی و خلیج فارس را یافت

ج) دریانوردی پرتغالی   بود.   د)از دماغه ی امیدنیک گذشت و مشرق   زمین رسید.

3

کدام یک از دانشمندان زیر در   عصر رنسانس به اهمیت تجربه در شناخت علمی تاکید داشت؟

الف)دانته    ب)راجر بیکن    ج)کپرنیک     د) پترارک

4

به چه دلیل  رشد شهر ها در عصر رنسانس در ابتدا در نواحی   ساحلی بود؟

الف)چون در این نواحی تجارت رونق زیادی داشت
  ب)فقدان حکومت مرکزی قدرتمند در نواحی ساحلی.


 

ج)چون در این نواحی نظام دولتشهری حاکم بود
  د) حضور کمتر   فئودال ها و کشاورزان در تواحی ساحلی

5

در جای خالی کلمه می مناسب بنویسید.
 

الف) رشد شهر بیشتر در نواحی.......... بود.
 

ب)در پایان جنگ های صدساله میان فرانسه و   انگلستان  سرانجام فرانسویان با قیام   دختری به نام ....... به پیروزی رسیدند.

پ)توسعه ی مذهب ............   به تقویت وحدت معنوی روس ها کمک کرد.

ت)شهرهای شمالی ایتالیا به   صورت ....... .. . .. .... اداره می شدند.

ث) مسافرت  ............... به چین به رشد  دانش جغرافیایی اروپاییان کمک بسیاری کرد.

ج) به ساکنان شهر ها  ............ می گفتند.

6

درستی و نادر ستی عبارات زیر   مشخص کنید.

الف)افزایش قدرت پادشاهان موجب دخالت آنان در امور کلیسا شد
 .

ب)کریستف کلمب بومیان سرخ   پوست آمریکا را هندی نامید.

پ)واسکودوگاما  دریانورد پرتغالی چزیره گوآ را مرکز مستعمرات   پرتغال در مشرق زمین قرارداد..

ت)تا پیش از جنگ صلیبی   دریانوردی اروپاییان بیشتر در دریا های شمالی بود.

ث)پترارک نخستین بار به زبان   ایتالیایی جنبه ی ادبی داد.

ج)گردش زمین به دور خورشید   توسط گالیله اثبات شد.

7

با توجه به جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب کنید
 

الف)این جنگ ها به رشد فرهنگ
  ملی فرانسویان و انگلیسی ها کمک کرد.

ب)در انگلستان اشراف فئودال
  این شکل از حکومت مرکزی را بوجود آوردند.

پ)این پادشاه روسیه با سرکوب
  اشراف حکومت مرکزی قدرتمندی بوجود آورد.

ت)ویلیام هاروی

ث) کپرنیک

1- مشروطه سلطتی

2-کشف چگونگی گردش خون

3-جنگ های صدساله

4-فردریک

5-ایوان مخوف

6-جنگ های صلیبی

7-اثبات کروی بودن زمین

8- جمهوری

8

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید
 

الف) فردریک پادشاه آ لمان از ادریسی جغرافی دان مسلمان چه خواست؟
 

ب)بورژوا یعنی چه؟

پ)رشد شهر هادر کدام نواحی اروپا زودتر از سایر جاها بود؟
 

ت)چرا نواحی مرکز ی و شرقی اروپا برای رسیدن به یک حکومت مرکزی قدر تمند کندتر حرکت می کردند؟
 

ث)موضوع بیشتر آثار نقاشی و مجسمه سازی در عصر رنسانس چه بود؟
 

ج) نقاشان بزرگ اروپا را در عصر رنسانس  را نام ببرید
 .

چ) ادیبان بزگ اروپا را در   عصر رنسانس نام ببرید.

ح) اختراع تلسکوپ و اختر دستگاه چاپ توسط چه کسانی صورت گرفت؟
 

خ)دو مورد از تمدن های بومیان آمریکا  که توسط استعمارگران اروپایی از ابین رفت چه نام داشتند؟


 د) چه کسی اولین بار اروپاییان را از ژاپن و اقیانوس آرام آگاه کرد؟
 

 ذ) زایش دوباره ی  فکری و فرهنگی در اروپا که کم کم به دنیای   کهن پایان دادوعصر جدیدی را آغاز کرد چه نامیده شده است؟

س: در سال 1487م چه کسی توانست از جنوبی ترین نقطه ی قاره ی آفریقا(دماغه ی امید نیک)بگذرد و به اقیانوس هند در مشرق زمین برسد.؟


9

رنسانس یعنی چه ومنظور از آن   چیست؟

10

چه تحولاتی چهره ی قرون   وسطایی ارویا را در عصر رنسانس تغییر داد؟

11

علل و زمینه های رشد شهر   نشینی در اروپا در عصر رنسانس چه بود؟

12

چرا طبقه ی بورژوا از افزایش   قدرت پادشاهان خشنود بود ند
؟

13

 علل کاهش قدرت فئودالیسم در عصر رنسانس چه   بود؟

14

 علت جنگ های صد ساله میان فرانسه و انگلستان   چه بود؟

15

نتیجه ی مهم جنگ های صدساله   برای فرانسوی ها وانگلیسی ها چه بود؟

16

چه عاملی زوال امپراتوری بیزانس را تسریع کرد؟
 

17

 شهرها وبنادر شمالی ایتالیا در عصر رنسانس چگونه به صورت دولت-شهر درآمدند؟
 

18

 یکی از وجوه مهم رنسانس چه بوده است؟

19

 چه عاملی به تقویت وحدت معنوی روس ها  درعصررنسانس کمک کرد؟

20

 در عصر رنسانس چه تحولاتی در عرصه ی ادبیات   اروپا روی داد؟

21

 درعصر رنسانس چه تحولاتی در عرصه علوم تجربی   روی داد؟

22

 در عصر رنسانس چه تحولاتی در زمینه ی نجوم روی   داد؟

23

 زمینه های اکتشافات جغرا فیایی چگونه فراهم   شد؟

24

مراحل کشف قاره ی امریکا را بنویسید.
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
  • فروش لینک دائمی | خرید رپورتاژ ارزان