تاريخ : ۱۳۸٩/۸/٢ | ٢:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : رمضانی

شهریور

(نوبت پایانی (خرداد

(نوبت اول (دی

 

2 نمره

1 نمره

2 نمره

درس اول

1/5 نمره

درس دوم

1/5 نمره

0/75 نمره

1/5 نمره

درس سوم

1/5 نمره

درس چهارم

1/5 نمره

0/75 نمره

1/5 نمره

درس پنجم

1/5 نمره

درس ششم

1/5 نمره

0/75 نمره

1/5 نمره

درس هفتم

1/5 نمره

درس هشتم

1/5 نمره

0/75 نمره

1/5 نمره

درس نهم

1/5 نمره

درس دهم

2 نمره

1 نمره

1/5 نمره

درس یازدهم

1/5 نمره

درس دوازدهم

1/5 نمره

درس سیزدهم

1/5 نمره

1 نمره

جمع 20 نمره

درس چهاردهم

1 نمره

 

درس پانزدهم

1 نمره

1 نمره

 

درس شانزدهم

2 نمره

1 نمره

 

درس هفدهم

1/5 نمره

 

درس هجدهم

2 نمره

1 نمره

 

درس نوزدهم

1/5 نمره

 

درس بیستم

1/5 نمره

 

درس بیست و یکم

1/5 نمره

1/5 نمره

 

درس بیست و دوم

1/5 نمره

 

درس بیست و سوم

1 نمره

1/5 نمره

 

درس بیست و چهارم

1 نمره

1 نمره

 

درس بیست و پنجم

جمع 20 نمره

جمع 20 نمره

 

 
  • فروش لینک دائمی | خرید رپورتاژ ارزان