تحلیل و بررسی سوالات درسی

 به استناد بند 5 بخشنامه 400/109810 مورخ 93/6/5 برنامه های مصوب
دبیرخانه های راهبری کشوری دروس و در راستای تحلیل و بررسی سوالات درسی
امتحانات نهایی؛ هماهنگ و داخلی در خرداد ماه 1394 فرم ارزشیابی برگه
سوالات دروس امتحانات بر روی سامانه جامع ارزشیابی سنجش به آدرس
http://qb-aee.medu.ir (بخش اطلاعات پژوهشی – تکمیل پرسشنامه) هم زمان با
برگزاری امتحانات و حداکثر تا مورخ 2 روز پس از برگزاری امتحانات  بارگذاری
می شود .مستدعی است با هماهنگی اداره سنجش آن استان فرم  مذکور را  با توجه
به راهنمایی موجود در سایت توسط سرگروه های درسی استان و مناطق حداکثر تا
مورخ94/3/31 تکمیل گردد.

برای ورود به سایت رمز عبور را از کارشناس گروههای آموزشی دریافت کنید یا با همان کد مرحله اول که در اختیارتان گذاشته شده اقدام فرمایید.

با تشکر رمضانی

/ 0 نظر / 36 بازدید