بارم سوالات کتاب تاریخ شناسی

        
نمره جبرانی
نمره نیمسالی
1 نمره
1 نمره
درس اول
2 نمره
1/5 نمره
درس دوم
1/5 نمره
1 نمره
درس سوم
1/5 نمره
1/5 نمره
درس چهارم
2 نمره
1/5 نمره
درس پنجم
1 نمره
1 نمره
درس ششم
1/5 نمره
1/5 نمره
درس هفتم
2/5 نمره
1/5 نمره
درس هشتم
درس نهم
1 نمره
1/5 نمره
درس دهم
2/5 نمره
درس یازدهم
1/5 نمره
درس دوازدهم
2/5 نمره
درس سیزدهم
1/5 نمره
درس چهاردهم
1 نمره
درس پانزدهم
20
15
جمع
/ 0 نظر / 9 بازدید