فرم ارزشیابی سوالات امتحان نهایی

 

فرم ارزشیابی سوالات امتحانات نهایی

 

 به نام خدا

 

جدول شماره(1):  ملاکهای فنی سئوالات درس تاریخ ایران و جهان2 شهرستانهای تهران

 

رشته : انسانی 92

 

ردیف

مــــوارد

 

امتیازات مکتسبه

شماره سوالاتی که موارد در آنها رعایت نشده است

5

4

3

2

1

 

1

تا چه حد سوالات از آسان به مشکل تنظیم شده اند ؟

 

 

 

 

 

 

2

تا چه حد از انواع سوالات استفاده شده است ؟ ( حداقل 5 نوع )

 

 

 

 

 

 

3

سوالات تا چه حد در سنجش یک هدف آموزشی بدون تکرار طرح شده اند ؟

 

 

 

 

 

 

4

تا چه حد هر سوال بطور مستقل فقط یک هدف آموزشی را مورد سنجش قرار داده است ؟

 

 

 

 

 

 

5

تا چد حد بارم هر سوال با جواب مورد انتظار متناسب می باشد ؟

 

 

 

 

 

 

6

تا چه حد در تدوین سوالات بودجه بندی کتاب رعایت شده است ؟

 

 

 

 

 

 

7

تا چه حد متن یک سوال راهنمای پاسخ آن سوال یا سوالات دیگر نیست ؟ ( هر مورد 2 امتیاز کسر گردد )

 

 

 

 

 

 

8

تا چه حد سوالات با عباراتی دقیق ، دور از ابهام طرح شده اند ؟

 

 

 

 

 

 

9

تا چه حد در طراحی سوالات به متن درسها توجه شده است ( همه سوالات از پرسشهای آخر دروس نباشند و هیچ سوالی خارج از کتاب طرح نشده باشد )

 

 

 

 

 

 

10

تا چه میزان برای سوالات انشایی دامنه و حد در نظر گرفته شده است ؟

 

 

 

 

 

 

11

تا چه حد سوالات از نظر علمی صحیح طرح شده اند ؟ ( هر مورد غلط 2 امتیاز کسر گردد )

 

 

 

 

 

 

12

درجه دقت در توزیع بارم هر سوال به قسمتهای مختلف پاسخ آن چقدر است ؟

 

 

 

 

 

 

60 امتیاز

                       جمع امتیاز ستون

 

 

 

 

 

 

       جمع کل امتیاز

 

                 

 

 

 

جدول شماره (2):  رعایت سطوح حیطه شناختی

 

 

سطوح حیطه شناختی

نمره ملاک

شـمــاره ســوال

 

 

نمره اختصاص یافته

 

قدر مطلق انحراف از ملاک

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

دانش

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درک وفهم

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرد

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجزیه و تحلیل

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترکیب

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزشابی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع نمرات انحراف ملاک حمع نمرات ملاک = فرمول امتیاز جدول

 

                20 امتیاز                                                                                 امتیاز جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ( 3 ) : مشخصات ظاهری سوالات درس

 

 

ردیف

مــــوارد

امتیازات مکتسبه

5

4

3

2

1

1

آیا موارد :   1 ـ نام درس 2 ـ نوبت امتحانی  3 ـ مدت امتحان   4 ـ تعداد صفحات سوالات   5 ـ شماره کارت                6 ـ تاریخ امتحان در سربرگ مشخص شده است؟

 

 

 

 

 

2

تا چه حد خوانا بودن سوالات رعایت شده است ؟

 

 

 

 

 

3

آیا بارم سوال در گوشه سمت چپ ورقه در یک ستون مشخص شده است ؟

( مشخص نبودن بارم 1 امتیاز ـ مشخص بودن بارم بدون رعایت بند فوق 3 امتیاز ـ رعایت کامل بند فوق 5 امتیاز )

 

 

 

 

 

4

آیا مجموع نمرات سوالات با نمره اختصاص یافته به ورقه مطابقت دارد ؟ ( مطابقت داشتن 5 امتیاز ـ مطابقت نداشتن 1 امتیاز )

 

 

 

 

 

                  20 امتیاز                                                                                 جمع امتیازات

 

 

 

 

جدول شماره (4):  ادبیات سوالات

 

ردیف

مــــوارد

امتیازات مکتسبه

/ 0 نظر / 57 بازدید