کنفرانس علمی دانش آموزی

کنفرانس علمی دانش آموزی در تاریخ اول اردیبهشت ماه در فشافویه برگزار خواهد شد.لذا از سرگروههای مناطق درخواست میشود از منطقه خود یک گروه 5 نفره با معلم راهنما و وسایل مورد نیاز گروه را به همراه بیاورند.مطالب کنفرانس باید به صورت سیدی به داوران تحویل داده شود.

/ 0 نظر / 31 بازدید