فرم داوری جشنواره طراحی سوال

جدول شماره

 ملاک های فنی سئوالات درس

ردیف

موارد

۴

۳

۲

۱

۰

 شماره سئوال مورد اشکال

۱

از آسان به مشکل تنظیم شود.

 

 

 

 

 

 

۲

از انواع سئوالات استفاده شود:چند گزینه ای-تشریحی-صحیح و غلط- جور کردنی...

 

 

 

 

 

 

۳

هر سئوال یک هدف آموزشی را دنبال کند.

 

 

 

 

 

 

۴

بارم متناسب هر سئوال باشد.

 

 

 

 

 

 

۵

بودجه بندی رعایت شود.

 

 

 

 

 

 

۶

سئوالات دور از ابهام باشند.(همه دانش آموزان برداشت یکسانی داشته باشند)

 

 

 

 

 

 

۷

اهداف مهم کتاب مورد توجه قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

۸

متن یک سئوال نباید راهنمای پاسخ ان سئوال یا سئوال دیگر باشد.

 

 

 

 

 

 

۹

سئوالات از روایی لازم برخوردار باشد.

 

 

 

 

 

 

۱۰

برای پاسخ تشریحی باید دامنه و حدی در نظر گرفته شود

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز از: ۴۰

 

 

 

 

 

 

۱:
 

جدول شماره: 2

رعایت سطوح حیطه شناختی

سطوح حیطه

نمره ای که باید اختصاص یابد.

شماره سئوال

نمره اختصاص یافته

انحراف از ملاک

دانش

۳

 

 

 

فراگیری

۵

 

 

 

کاربرد

۶

 

 

 

تجزیه و تحلیل

۳

 

 

 

ترکیب

۲

 

 

 

ارزشیابی

۱

 

 

 

 

 

   مجموع انحراف از ملاک     

 

 

۱۴۰امتیاز

 

=۷×(مجموع انحراف از ملاک-۲۰)

 

 

جدول شماره :3

وضوح سئوالات

ردیف

موارد

۵/۲

۲

۵/۱

۱

۰

۱

مشخصات سربرگ

 

 

 

 

 

۲

خوانا بودن سئوالات

 

 

 

 

 

۳

موارد منفی در سئوالات بایذ با خط کشیدن زیر آن یا پررنگ کردن کشخص شود.

 

 

 

 

 

۴

بارم هر سئوال در سمت چپ ان نوشته شود.

 

 

 

 

 

۱۰ امتیاز

جمع

 

 

 

 

 

جدول شماره: ۴

 ادبیات سئوالات

ردیف

موارد

۵/۲

۲

۵/۱

۱

۱

باید در متن سئوالات غلط املایی وجود نداشته باشد.

 

 

 

 

۲

باید از نشانه ها و نقطه گذاریها به طور صحیح استفاده شود.

 

 

 

 

۳

باید از جملات کوتاه و روان استفاده شود.

 

 

 

 

۴

باید نکات دستوری در سئوالات رعایت شود.

 

 

 

 

۱۰ امتیاز

جمع امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید