نمونه سوال تاریخ

درس اول

 

1

به کسی که به گرد آوری اشیاء  قدیمی و طبقه بندی و پژوهش درباره آن ها می
  پردازد چه می گویند؟

الف) مورخ        ب )اسطوره شناس     ج) باستان شناس         د)سکه شناس

2

اختراع خط در حدود چند سال پیش صورت گرفته
  است؟

 الف: 10000سال پیش    ب: 8000سال پیش   ج:3000سال پیش       د:5000سال پیش          

3

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

خط ابتدا ............. بود ه است وبرای این
  که به صورت الفبایی شود تغییرات زیادی کرده است.

ب) از 5/8میلیون  تا 19هزار سال پیش از میلاد  دوران 
  ............. و ............. آغازشد.

4

درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف:مورخ برای نگارش تاریخ  از دانش های بسیاری کمک می گیرد.

ب: همزمان با پیدایش خط در 5000سال پیش
  تاریخ نویسی نیز شروع شد.

پ)تاریخ مربوط به گذشته است و گذشته قابل
  دسترسی است.

ت) از سال 1960 تا کنون دوران امپراتوری های
  بزرگ است.

5

از جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب
  کرده و در پاسخنامه بنویسید.

الف) دوره ی اکتشافات جغرافیایی و گسترش
  دریانوردی و رنسانس

در این دوره ی زمانی است

 ب)
  از دانش های مهمی که مورخ برای نگارش تاریخ از آن کمک می گیرد

پ) تقسیمات پنج مرحله این تاریخ بشر براین
  مبنا ارائه شده است.

ت)در سال های 3500 تا 3000پیش از میلاد این
  تحول در زندگی به وجود آمد

ث)از5/1 میلیون سال تا 10 هزار پیش از
  میلاد  این دوره در زندگی انسان

آغاز شد.

1- تاریخ مشرق زمین

2-زیست شناسی

3- دوره ی آغاز شهرنشینی و تشکیل حکو.مت های
 
اولیه

4-
 
باستا ن شنا سی

5-سیر تاریخ اروپا

6-از 1400تا 1600میلادی

7- از 1600تا 1960م

8- دوره ی شکار و گر آوری غذا

6

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید

الف:براساس پیدایش خط تاریخ بشر به چه دوره
  هایی تقسیم میشود؟

ب:به چه دلیل هیچ کس نمی تواند به تنهایی در
  همه ی موضوعات و دوره هایی تاریخ متخصص و صاحب نظر شود؟

پ) به چه دلیل مورخان  تقسیم بندی هایی در تاریخ مطرح کرده اند؟

ت) کسی که به بررسی جریان های
  سیاسی،دینی،اجتماعی ،اقتصادی، علمی و ادبی در گذشته می پردازد  وآن را به صورت نوشته ی کوتاه یا بلند عرضه می
  کند چه می گویند؟

7

تاریخ چیست؟

8

علم تاریخ به برر سی چه جریان هایی می
  پردازد؟

9

باستان شناس به چه کسی گفته می می شود؟

10

مورخان برای مطالعه تاریخ به چه منابعی نیاز
  دارند

11

چهار مورد از فواید مطالعه ی تاریخ را نام
  ببرید.

12

تقسیم بندی پنچ مرحله ای تاریخ بشر را نام
  ببرید.

 

درس دوم

1

نخستین فلزی که توسط انسان کشف شد چه بود؟

 الف:قلع  
  ب: آهن       ج: مس       د:برنز

2

اسب نخستین بار در چه منطقه ای اهلی شد؟

الف: اروپا 
  ب:آسیای غربی    ج: آسیای
  مرکزی       د:آمریکا

3

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف: کشف........... از نخستین و مهم ترین
  کشفیات بشر است که زندگی اورا بهبود بخشید.

ب:عصر یخبندان در حدود ...........سال پیش
  به آخر رسید.

4

در ستی و نادرستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف:در عصر یحبندان مناطق استوایی قاره ی
  آفریقا برای زندگی مناسب تر بود

ب:کشاورزی در اروپا چند هزار سال زودتر از
  آسیا و آمریکا رایج شد.

ت)کشاورزی مهم ترین تحول زندگی انسان های
  نخستین است  که بنیاد تمدن های بزرگ را
  در دوره های بعد گذاشت.

5

از جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب
  کنید

 

الف) احتمالا دومین فلزی بود که توسط انسان
  کشف شد.

ب)مقدمه اختراع خط را فراهم کرد

پ) ختراع کننده ی کشت و زرع بوده اند

ت) نخستین تمدن ها در آن جا بوجود آمد

 

1-مس

2-مشرق زمین

3- قلع

4- زنان

5- جنگا وران

6-اروپا

6

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید                                                         
                                                 

الف:علت تقسیم بندی تاریخ بشر به دو دوره ی
  پیش از تاریخ و دوره ی تاریخی چیست؟

ب:پیدایش اجتماعات یکجا نشین و توسعه ابزار
  و کشاورزی بیش از همه در چه مناطقی صورت گرفت؟

پ:ارمغان های اختراع چرخ را نام ببرید.

ت): مورخان ا بداع کننده ی کشاورزی و سفال
  سازی را چه کسانی می داند؟

ث):باستان شناسان 
  دوره ای را که تنها ابزار انسان برای شکار و تکه تکه کردن و دفاع از خود
  از سنگ بود چه نامیده اند؟

ج) جوامع یکجانشین بیش تر در کنار چه
  رودخانه هایی ساکن بودند.

چ) در خاور میانه و چین کشت چه محصولاتی
  رایج شد.

ح) زنان را ابداع کننده چه اختراعاتی می
  دانند؟

7

عصر یخبندان چگونه بوجود آمد؟

8

انسان اولیه چگونه توانست حود را با شرایط
  جدید منطبق ساخته وبه حیات خود ادامه دهد؟

9

کشف آتش چه اهمیتی در زندگی انسان داشته
  است؟

10

چرا زنان را ابداع کننده ی کشت وزرع دانسته اند؟

11

اختراع کشاورزی چگونه صورت گرفت؟

12

کشاورزی موجب چه تحولاتی درزندگی انسان در روی زمین شد؟

13

به چه دلیل کشاورزی تحولی مهم در زندگی
  انسان بر روی کره ی زمین به شمار می رود؟

14

یکجانشینی 
  موجب چه تحولاتی  در زندگی انسان
  شد؟

15

-مقدمات اختراع خط چگونه فراهم شد؟

 

درس  سوم

1

نحستین شهر های سومر در کجا پدید آمد؟  الف:آکد   
  ب:بابل      ج:آشور   د: سومر

2

کدام فر مانروای اکدی را نخستین امپراتور
  میان دورود باستان می دانند؟

 الف:حمورابی        ب: نبوکد نصر       ج: سارگن      د:
  آشور بانی پال

3

در نتیجه ی اتحاد کدام دولت ها دولت آشور
  برای همیشه منقرض شد؟

 الف:دولت ماد و دولت لود یه     ب:اتحاد دولت کلده و مصر   ج: اتحاد دولت ماد و دولت کلده   د: اتحاد دولت بابل و لودیه

4

ایلامی ها کدام شهر سومر را ویران کردند و پادشاه آنان را
  به ایلام آوردند؟   الف: لاگاش   ب: کیش  
  ج:لارسا     د: اور

5

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف:) آخرین قومی که بیش از یک قرن بر میان
  دو رود حکومت کردند  .. .  . . .. ... 
  بودند.

ب) حکومت کلد انی ها به  .. .  
  . . . ..  .  مشهور است.                                                                                                             

 پ):
  ................  .. خاستگاه کهن ترین
  تمدن بشری بوده است.

ت:) حملات آکدی ها به سومر به فرماندهی ..
  .  . . . .  .صورت گرفت.

6

در ستی و نادرستی عبارت های زیر مشخص کنید.

الف) مردم شهر های سومر اغلب با یکدیگر
  رقابت و دشمنی داشتند.

ب:) انسی ها نخستین فرمان روایان سومر
  بودند.

پ:)گوتی ها برای همیشه به حیات سیاسی
  سومریان پایان داند.

ت: ) حکومت اموری  ها را به نام پایتخت آنان بابل جدید نیز
  نامیده اند.

7

از جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب
  کنید.

8

الف) با این واقعه میان دورود قرن ها جزو
  قلمرو ایران گردید.

 ب)از
  نخستین فرمانروایان سومر که توانست مدتی بر دولت شهر های سومر

 حکومت
  کند.

پ) پایتخت دولت آشور

ت) انسی ها

 

 

1-نخستین فرمانروایان دولت شهرهای سومر

2-فرمانروای اکد

3فتح بابل به دست کوروش

4- بابل

5-نینوا

6-اتن

9

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف: قسمت جنوب میان دورود چه نامیده می شد؟

ب: چه کسانی به حکومت اکدی بر سومر خاتمه
  دادند؟

پ:پایتخت حمورابی که آباد ترین و بزرگ ترین
  شهر دنیای باستان به شمار می رفت چه نام داشت؟

ت:قدیمی ترین کتاب خانه های جهان در کجا
  پدید آمدهاست؟

ث:بنیانی ترین عامل پیدایش شهر ها و رونق
  زندگی اجتماعی در گذشته چه بوده است؟

ج: دوتن از فرمانروایان نخستین سومر نام
  ببرید.

چ: به چه دلیل حضور ایلامی در میان دورود
  دیری نپایید.؟

ح: منظورازحکومت بابل قدیم چیست؟

خ: منظوراز حکومت بابل جدید چیست؟

ذ:کدام قوم برای همیشه به حیات سیاسی سومر
  خاتمه دادند؟

ذ: علت اصلی رونق کشاورزی ذر میان دورود چه
  بود؟

10

شهر های مهم سومر را نام ببرید

11

چرا شهر های سومر دولت شهر یا کشور شهر
  نامیده اند؟

12

دلایل شهرت بسیار سارگن را در تاریخ سیاسی
  میان دورود بنویسید.

13

پادشاه معروف اموری چه نام دارد؟ دلایل شهرت
  بسیار اورا بنویسید.

14

سه مورد از عقاید دینی ساکنان میان دورود را
  بنویسید.

15

محتوای الواح خطی میان دورود شامل چه
  موضوعاتی می شود؟

16

علت پیشرفت چشمگیر علم نجوم در میان دورود
  چه بود؟

17

چه عاملی به پیشرفت علم ریاضی در میان دورود
  کمک شایانی کرد؟

18

دانش های رایج در میان دورود باستان را نام
  ببرید.

 

درس چهارم

1

چه کسی توانست نخستین بار تمام مصررا در زیر
  فرمان خود در آورد؟  الف:رامسس دوم    ب:بطلمیوس  
     ج: منس       د: خوفو

 

2

کدام گزینه از وظایف کاهنان نیست؟

الف: شفای بیماران     ب:
  مومیایی کردن جسد فراعنه        ج:تایید سلطنت فراعنه          د:ساخت اهرام

3

خط دموتیک مورد استفاده کدام طبقه در مصر
  باستان بود؟ 

الف: متوسط و تجار   ب: کاهنان ج: روسای ادارات    د:نظامیان

4

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف: بیشتر نوشته باقی مانده از مصر باستان
  به خط ..  .. . . .. . . . است

ب :مصری ها مردمی . .   .. 
  ..  . . ..  .. بودند به همین دلیل قوانین ظالمانه و ستم
  فراعنه را تحمل می کردند.

ج: د ر راس هرم جامعه ی مصر باستان . .. . .
  ..  .. 
  .بود.

د: سلاطین اهرام در عصر . . . . . . مصر می
  زیستند.

 

5

درستی و نادرستی عبارات زیر را معین کنید.

الف:بیشترین آثار باقی مانده از مصر باستان
  متعلق به منس است.

ب:شان و منزلت زنان در مصر باستان بهتر از
  سایر جوامع بود.

ج:خط هیروگلیف از کهن ترین خط هایی است که
  بشر اختراع کرده است.

د:کاهنان مصر برای نوشتن مطالب مربوط به
  آرامگاه فراعنه از خط دموتیک استفاده می کردند.

6

/ 0 نظر / 184 بازدید