درس اول :اروپادرقرن جدید; تاریخ ایران و جهان2

درس اول "اروپادرقرن جدید"

۱-در عصر رنسانس چه تغییراتی در اروپا به لحاظ سیاسی فکری اقتصادی و علمی صورت گرفت؟

۲-در قرون وسطی بر اساس اصول حاکم کلیسا وضعیت دانش و مسائل سیاسی چگونه بود؟

۳-در قرون وسطی کلیسا برای تحکیم سلطه ی خویش و نابودی مخالفان از چه حربه هایی استفاده کرد؟

۴-یکی از معترضان علیه پاپ و افکار رسمی کلیسا در قرن ۱۶ م چه کسی بود ؟

۵-چهر مورد از اساس نظریات مارتین لوتر که بر در کلیسای ویتن برگ اویخت را بنویسید؟۷

۶-کدام نظرات مارتین لوتر مورد استقبال شاهزادگان المانی قرار گرفت؟

۷-پس از چه جریانی جدایی و انشعاب در مسیحیت کاتولیک قطعیت یافت و نهضتی به نام پروتستان در تاریخ این دین متولد شد ؟

۸-با اوج گیری نهضت پروتستان در المان چه کسی در سوئیس نهضتی تحت رهبری خود شکل داد؟وی به چه نوعحکومتی معتقد بود؟

۹-با اوج گیری نهضت پروتستان در المان چه اقداماتی توسط پادشاه انگلستان و پادشاه فرانسه صورت گرفت؟

۱۰-کلیساهای ملی فرانسه و انگلستان که پس از اوج گیری نهضت پروتستان تاسیس شد را نام ببرید؟

۱۱-در قرون جدید در نتیجه ی کدام نگرش و توسط چه کسی بیش از همه علوم تجربی مورد توجه قرار گرفت ؟

۱۲-چرا در قرون جدید علوم تجربی مورد توجه پادشاها و شهر نشینان سوداگر قرار گرفت ؟

۱۳-در قرون جدید پادشاهان از تهیه باروت بهتر وسرمایه داران از اختراع ماشین بخار چه استفاده ای کردند ؟

۱۴-به طور کلی یکی از خصوصیات مهم علوم جدید در دوران قرون جدید چه بود ؟

۱۵-در قرون جدید کدام دانشمندان پیشگام علم جدید شدند؟ویژگی ها مهم این دانشمندان چه بود ؟ این ویژگی ها برای انان چه پیامدی داشت ؟

۱۶-در قرون جدید وضعیت علوم دانشمندان ان چگونه بود ؟

۱۷- با ذکر نمونه ای دستاورد علم شیمی را در قرون جدید بنویسید ؟

۱۸-فلاسفه ی بزرگ اروپا در قرون جدید چه کسانی بودند ؟انان دستگاه فلسفی خود را بر چه اساس استوار ساختند؟و خواستار چه چیز هایی بودند ؟

۱۹-یک نمونه ی برجسته از تاریخ نگاری به شیوه ی جدید را نام ببرید ؟

 ارسالی از منطقه شهریار

/ 0 نظر / 5 بازدید