اعلام نتایج نفرات برتر فراخوان مقاله در همایش تاریخ اردبیهشت 88

١.خانم نعیمه قربانی از منطقه کرج 1 عنوان:فلسفه تاریخ

2.خانم فتانه هویدا از منطقه قرچک عنوان:موقوفه آموزش و پرورش

3.آقای مصطفی فرزام از منطقه ری 2 عنوان:نقش دین در ادوار تاریخی

4.خانم مهشید روشنی از منطقه کهریزک عنوان:نقش دین در ادوار تاریخی

5.خانم لادن رمضانی از منطقه فشافویه عنوان:جایگاه نجوم در تاریخ

6.خانم محبوبه تهرانی از منطقه ری 1 عنوان:تاریخ چیست؟

7.خانم فروغ وزیری از منطقه ورامین عنوان:جایگاه نجوم در تاریخ

8.خانم زینب شیرزاد از مطقه ری 1 عنوان:فلسفه تاریخ

9.خانم مرضیه محمد حسنی از منطقه ری 1 عنوان:دین در ادوار تاریخ

10.خانم اکرم نایینیان از منطقه جواد آباد عنوان:فلسفه تاریخ

/ 0 نظر / 6 بازدید