درس2 "تحولات سیاسی اروپا درقرون جدید"(تاریخ ایران و جهان2)

درس2 "تحولات سیاسی اروپا درقرون جدید"

 

1-در قرن شانزدهم میلادی وضعیت امپراتوری مقدس روم به چه صورت بود ؟

۲-در قرن شانزدهم میلادی کدام دولت اروپایی قدرتمندترین دولت محسوب می شد ؟

۳-پس از شکست مسلمانان اندلس در سال ۱۴۹۲ م اسپانیا بار دیگر به دست چه کسانی افتاد ؟

۴-در سال ۱۴۹۲ م کدام اره کشف شد و پیامد ان برای اسپانیا  چه بود ؟

۵-در اواخر قرن پانزدهم میلادی  ازدواج فردیناند و ایزابل سبب چه امری شد ؟

۶-فیلیپ چه کسی بود؟

۷-شارلکن چه کسی بود وچگونه درزمان او اسپانیا به قدرت برتر تبدیل شد ؟

۸-در بین سال های ۱۵۱۹ تا ۱۵۵۶ م چه کسی به پادشاهی اسپانیا رسیده بود ؟وی علاوه بر پادشاهی اسپانیا امپراتوری کجا را بر عهده داشت ؟

۹-خاندان سطنتی شارلکن به چه عنوان معروف است و چگونه شعبه ی هاپسبورگ های اتریش بنیان شد ؟

۱۰-پادشاهان اسپانیا معتقد به چه فرقه ای از مسیحیت بودند ؟رفتار انان با سایر فرقه های مسیحی و پیروان ادیان دیگر چگونه بود ؟

۱۱-در قرن شانزدهم میلادی بروز کدام واقعه ی هم مقتدر تبدیل شد و هدف او در خارج از فرانسه چه بود؟ وبا بهره گیری از چه موضوعی توانست هاپسبورگ راضعیف کند ؟

۱۲-چه دلایلی موجب اخراج یا مهاجرت اجباری مسلمانان اسپانیا در قرن شانزدهم میلادی شد ؟

۱۳-در سال ۱۵۶۶ م چگونه مردم سرزمین کوچک نیوزلند(هلند) توانستند کشور خود را مستقل نمایند ؟

۱۴-در سال ۱۵۶۶ م کدام حادثه  ضربه ای شدید به حیثیت و قدرت کشور اسپانیا بود ؟

۱۵-در اواخر قرن شانزدهم م علاوه بر پیروزی مردم هلند بر اسپانیا کدام عامل مهم دیگر به برتری اسپانیا خاتمه داد؟

۱۶-اقدامات چه کسی سبب شد فرانسه به کشوری ۱-در قرن شانزدهم میلادی وضعیت امپراتوری مقدس روم به چه صورت بود ؟

۱۷-عهدنامه ی صلح اگسبورگ میان چه کسانی منعقد شد؟

۱۸-چرا پس ازصلح اگسبورگ اختلافات ایالت های المانی هم چنان ا بر جا مانده بود ؟

۱۹-جنگ های سی ساله بین چه کسانی و در کجا اغاز شد ؟

۲۰-نقش ریشیلیو صدر اعظم لویی سیزدهم  برای در هم شکستن اقتدار خاندان هاپسبورگ را بنویسید ؟

۲۱-نتیجه ی شکست خاندان هاسبورگ چه بود ؟

۲۲-در اواخر قرن شانزدهم میلادی با تضعیف تدریجی اسپانیا کدام کشور های دیگر اروپایی بر قدرت خود می افزودند؟(سه نمونه راذکر کنید )

۲۳-در ابتدای قرن هفدهم کدام دولت اروپایی قدرت برتر اروپا شد ؟

۲۴-دو تن از مشاوران پادشاهان فرانسه(لویی چهاردهم ) را نام ببرید ؟

۲۵-قدرت و برتری فرانسه در قرن هفدهم  در زمان کدام پادشاه به اوج خود رسید ؟

۲۶-چرا در اخرین سال های حکومت پادشاهی لویی چهاردهم قدت فرانسه به سرعت کاهش یافت ؟توضیح دهید

۲۷-لغو فرمان نانت در فرانسه توسط لویی چهاردهم چه پیامد هایی داشت ؟

۲۸-در اغاز قرون جدید  دولت انگلستان از نظر سیاسی چه وضعیتی پیدا کرده بود ؟

۲۹-در اغاز قرون جدید چه مسئله ای اساسی ترین عامل  تحولات نظام سیاسی در انگلستان به شمار میرود ؟

۳۰-در سال ۱۶۲۸ م پارلمان انگلستان کدام لایحه را به تصویب رساند ؟

۳۱-در اغاز قرون جدید کدام امر موجب اختلاف و بروز جنگ های داخلی انگلستان شد و نتیجه ی ان چه بود ؟

۳۲-در جنگ های داخلی انگلستان چه کسی رهبری مخالت پارلمان علیه قدرت پادشاه در ماجرای لایحه ی دادخواست حقوق را بر عهده داشت ؟وی با کدام اقدام توانست در این کشور نظام جمهوری بر قرار کند ؟

۳۳-پس از مرگ کرامول چه وضعیتی در نظام سیاسی انگلستان بوجود امد ؟

34- در آغاز قرن ۱۸ میلادی کدام امپراتور روسیه تصمیم گرفت تا روسیه را به یک دولت ثروتمند تبدیل نماید ؟

۳۵-یکی از تحولات مهم سیاسی قرون جدید در اروپا چه بود ؟

۳۶-در قرون جدید دولت پروس در کجا بوجود امد ؟و چگونه به یک کشور مهم تبدیل شد ؟

۳۷-در قرن جدید چگونه اتریش به یک امپراتوری تبدیل شد ؟

۳۸-مهم ترین همسایه اتریش کدام کشور بو ؟ اتریش در قرن ۱۸ م با کدام اقدام به یکی از کشور های بزرگ اروپا تبدیل شد ؟

۳۹-نتیجه ی سیاسی مهم جنگهای سی ساله چه بود ؟

ارسالی از منطقه شهریار

/ 0 نظر / 51 بازدید